Zaštita koštičavog voća od monilije

Problematika oboljenja i štetočina koštičavog voća je raznolika i uglavnom je vezana i karakteristična za pojedinu vrstu. Međutim postoji niz prouzrokovača oboljenja i štetočina koji su zajednički gotovo za sve vrste koštičavog voća. Jedno od takvih oboljenja koje ujedno spada u grupu ekonomski najznačajnijih mikoznih oboljenja koštičavog voća je sušenje cvetova i grančica, čiji su prouzrokovači patogene gljive iz roda Monilia spp. (Monilia laxa, Monilia fructigena i Monilia fructicola).

Prouzrokovač sušenja cvetova i grančica – Monilia laxa, prvo je oboljenje sa kojim se proizvođači kajsije, breskve, nektarine, šljive, višnje i trešnje susreću od početka godine. Borba sa ovim oboljenjem počenje sa fenofazom cvetanja I traje dokle god ima otvorenih cvetova. Što se tiče borbe sa ovim oboljenjem bitno je izdvojiti istrajnost proizvođača jer u zavisnosti od godine primena fungicida može da se svede na 1 do 4 tretmana. Sve to naravno zavisi od vremenskih uslova tj. kiše, pri čemu svaka kiša u periodu cvetanja pogoduje ostvarivanju infekcija ovog patogena. Upravo na ovu činjenicu se odnosi istrajnost, jer period cvetanja može da potraje ukoliko u toku te fenofaze dođe do sniženja temperature. U našim agroekološkim uslovima zaštita od M.laxa može da se svede u proseku na tri fungicidna tretmana. Dakle, hemijska zaštita sprovodi se u tri navrata, što najviše zavisi od faze cvetanja u kojoj se biljka nalazi i naravno od vremenskih slova:

Prvi fungicidni tretman počinje sa otvaranjem prvih cvetova, tačnije do 20 – 30% otvorenih cvetova. I u tu svrhu proizvođači mogu primeniti fungicid Cormax u količini 0,2 kg/ha ili fungicid Pyrus 400 SC u količini 1,5 – 2 l/ha.

Drugi fungicidni tretman se izvodi u punom cvetanju, kada je otvoreno 70-80% cvetova. U tom momentu proizvođači mogu primeniti fungicid Switch 62,5 WG 0,8 – 1 kg/ha. Preporuka proizvođačima je da ovaj tretman izvrše obavezno, bez obzira na vremenske uslove, odnosno odsustvo padavina, jer treba izbeći i minimalnu šansu da se infekcije ostvare i sa druge strane smanjuju infektivni potencijal bolesti, koja kasnije može da proizrokuje probleme sa truleži plodova.

Treći fungicidni tretman izvodi se u fazi precvetavanja gde se preporučuje primena fungicida Indar 5 EW u količini 1 – 1,5 l/ha ili Luna experience u količini 0,6 l/ha. Primenom ovih fungicida proizvođači će sačuvati preostale cvetove od propadanja, a u isto vreme ostvariti odličnu zaštitu mladog lisnog tkiva od oboljenja koje se u ovom periodu mogu javiti.

Stručna služba Agromarket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *