Zaštita jabuke od Venturije

Jedna od prioritetnih stvari u procesu proizvodnje jabuke, svakako je zaštita jabuke od ekonomski najznačajnijih patogena i štetočina.

Na početku svake proizvodne godine proizvođači se suočavaju sa ekonomski najznačajnijim patogenom, a to je prouzrokovač čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Infekcije pomenutih patogena ostvaruju se od samog početka vegetacije, tačnije od momenta pojave prve lisne mase koja se pojavljuje nakon pucanja pupoljaka.

Čađava pegavost lista jabuke je „primarno“ oboljenje jabuke, koje može biti veoma destruktivno i koje svojim prisustvom može direktno da utiče na propadanje plodova, a time i veoma velike ekonomske gubitke. Popularna „venturija“, od početka godine ostvaruje tzv. primarne infekcije, koje se ostvaruju pomoću askospora, koje nakon sazrevanja izleću iz prezimljujućeg inokuluma. Infekcije askosporama se odvijaju u proleće – tačno u momentu kada i dolazi do pojave prvog mladog lisnog tkiva na jabuci. U našim agroekološkim uslovima primarne infekcije mogu da potraju sve do sredine juna meseca. Kako bi se izvršile infekcije ovog patogena neophodna je kiša, tačnije određena dužina vlaženja biljnih delova na kojima je moguće ostvarivanje infekcija. Brzina, odnosno intenzitet infekcije zavisi od uzajamnih odnosa dužine vlaženja i temperature vazduha.

Strategija hemijske borbe protiv Venturije treba da se zasniva na preventivnoj primeni fungicida. To znači da zasade jabuke treba tretirati fungicidima neposredno pre kiše, odnosno pre ostvarenih uslova za ostvarivanje infekcija. Na ovaj način naneti fungicidi štite biljno tkivo pre nego što patogen prodre i izvrši infekciju. Od preventivnih fugicida najbolju efikasnost ispoljavaju fungicidi na bazi mankozeba (Dithane M45), (Dithane DG Neotec), (Penncozeb WG), dodina (Syllit 400 SC), kaptana (Captan 80 WG ), (Capi), ( Agrokaptan WP ), fluazinama (Hillan) i ditianona (Fiesta). U zavisnosti od rasporeda padavina preventivno tretiranje jabuke se izvodi na svakih 4-6 dana.

Ukoliko se vremenski uslovi loši, ako se zakasni sa preventivnom primenom fungicida i ukoliko smatramo da su infekcije već izvršene, u tom slučaju je neophodno primeniti fungicide koji imaju sposobnost da zaustave eventualnu infekciju, fungicide sa tzv „kurativnim“ efektom. U tu grupu spadaju fungicidi na bazi aktivnih materija ciprodinil (Cormax) i pirimetanil (Pyrus 400 SC). Ove fungicide neophodno je primeniti prvom prilikom (najkasnije 72 h) nakon ostvarene infekcije i u tom slučaju se obavezno kombinuju sa pomenutim preventivnim fungicidima. Fungicidi Cormax i Pyrus 400 SC su takođe dobri jer ispoljavaju svoj maksimalan efekat i na nižim temperaturama (od 5°C pa naviše). Pomenute fungicide neophodno je primeniti i u cvetanju jabuke, jer i pored odličnog delovanja na Venturiju imaju odličnu efikasnost na trulež semene kućice. Ukoliko temperature pređu 12°C, preporuka je da se koriste fungicidi koji imaju istu namenu –  stopiranja infekcije, a koji svoje „kurativne“ efekte ispoljavaju na nešto višim temperaturama. Za ovu namenu koristimo fungicide iz grupe triazola, a to su fenbukonazol (Indar 5 EW) i difenokonazola (Sigura). Pomenuti fungicidi su izrazitog sisremičnog karaktera i takođe ih je obavezno kombinovati sa fungicidima kontaktnog/preventivnog delovanja.

Samo ovakav vid borbe protiv Venturije može da nam garantuje uspešnu zaštitu zasada jabuke!

Cilj ovakvog pristupa zaštite od venturije je da se po svaku cenu zaustave „primarne“ infekcije, koje su direktan uzročnik i okidač za „sekundarne“ infekcije, koje ukoliko se jave proizvođačima mogu da prave velike probleme sve do same berbe, jer mogu da naruše kvalitet plodova i u svakom slučaju podižu troškove proizvodnje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *