Za subvencionisanu nabavku zaštitnog rama za traktore 125 miliona dinara

Vlada Srbije donela je Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor kojom se utvrđuju uslovi i način sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor koji se u saobraćaju koristi bez zaštitne kabine ili rama, vlasnicima ili korisnicima traktora registrovanih u Republici Srbiji.

Cilj sprovođenja Uredbe je unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima. Pod zaštitnim ramom u smislu ove uredbe smatra se deo traktora koji služi da zaštiti vozača od povrede u slučaju da se traktor prevrne.

Pravo na subvencionisanu dodelu zaštitnog rama imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji su vlasnici ili korisnici traktora registrovanih u Republici Srbiji koji su stariji od deset godina, koji zbog gubitka računa, prestanka pravnih lica ili smrti fizičkih lica od kojih su kupili vozilo ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da pribave odgovarajući dokaz o vlasništvu i poreklu vozila i dokaz o izmirenim carinskim i poreskim obavezama za vozilo i koji su u zakonitom i savesnom posedu vozila najmanje pet godina.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju subvencionisane nabavke zaštitnog rama u 2024. godini iznose 125.000.000 dinara.

Subvencionisana dodela zaštitnog rama sprovodi se isplatom iznosa do 30.000 dinara na ime plaćanja u celini kupoprodajne cene novog zaštitnog rama izabranom proizvođaču zaštitnog rama iz Tabele 1, odnosno subvencionisana dodela zaštitnog rama sprovodi se isplatom iznosa do 39.000 dinara na ime plaćanja u celini kupoprodajne cene novog zaštitnog rama izabranom proizvođaču zaštitnog rama iz Tabele 2, a u koju je uračunat i transport do mesta za ispitivanje vozila koje je najbliže korisniku subvencije, kao i isplatom iznosa od 7.000 dinara na ime plaćanja postupka ispitivanja prepravke traktora ovlašćenim pravnim licima za ispitivanje vozila.

Odobrena sredstva subvencija uplaćivaće se izabranim proizvođačima zaštitnog rama i ovlašćenim pravnim licima za ispitivanje vozila, na posebne namenske dinarske račune koje će Ministarstvo finansija – Uprava za trezor za ove potrebe otvoriti na njihov zahtev.

Modeli traktora na koje se ova uredba odnosi su: IMT 533, IMT 539, IMT 540. IMT 542, IMT 549, TAFE 35, TAFE 42, TAFE 45, MASSEY FERGUSON 35

Tabela 2. IMT 558, IMT 559, IMT 560, IMT 560 de luxe, IMT 567 de luxe, IMT 560 DV de luxe, IMT 567 DV de luxe, IMT 565 de luxe, IMT 569 de luxe, IMT 565 DV de luxe, IMT 569 DV de luxe, IMT 577 (bez prednje vuče), IMT 575, IMT 578, IMT 577 de luxe (bez prednje vuče)

Zahtev za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama u skladu sa ovom uredbom podnosi se Agenciji u zatvorenoj koverti, na adresu: Agencija za bezbednost saobraćaja, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd, sa naznakom: „Zahtev za  subvencionisanu dodelu novog zaštitnog rama” ili putem elektronske adrese Agencije ramovi@abs.gov.rs.

Javni poziv za podnošenje zahteva iz objavljuje se na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije – www.abs.gov.rs.

Redosled ostvarivanja prava na dodeljivanje subvencije utvrđuje se prema vremenu prijema potpunog zahteva.

Zahtevi za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama podnose se Agenciji do 15. maja 2024. godine za tekuću godinu.

Agencija vrši subvencionisanu dodelu zaštitnog rama po pristiglim, potpunim zahtevima, do visine ukupno raspoloživih sredstava za realizaciju subvencionisane nabavke zaštitnog rama u 2024. godini.

Nakon isteka roka za proizvodnju zaštitnih ramova, Agencija dostavlja Ministarstvu izveštaj u kojem se navodi broj proizvedenih ramova kao i njihovi serijski brojevi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *