Preporuka zaštite kruške

U zasadima krušaka aktuelna je zaštita od obične kruškine buve kao i preventivna zaštita lisne mase i plodova od prouzrokovača gljivičnih bolesti!

Na području delovanja PIS regionalnog centra Čačak, Kraljevo,Centralna Srbija… zasadi krušaka se nalaze u fazi od; drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).

Vizuelnim pregledom registrovano je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), uz dominantno prisustvo mlađih larvenih stupnjeva. U toku je intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije.

U cilju suzbijanja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena registrovanog insekticida:

Delegate 250 WG (a.m. spinotoram) 0,3-0,4 kg/ha.

Nestabilne vremenske prilike, koje se očekuju u ovoj nedelji, mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju poruzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina) i sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri).

Preporuka proizvođačima je da pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

Polyram DF (a.m. metiram) 0,2% ili

Merpan 80 WDG, Merpan 50 WP, Capi, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC (a.m. kaptan) 0,2-0,3%

+ Pehar (a.m. pirimetanil) 1 l/ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *