PIS preporuka za aktuelnu zaštitu paprike od štetočina

Usevi paprike iz direktne setve su u fazi razvoja listova, dok su paprike iz rasada u različitim fazama cvetanja i formiranja plodova. Trenutni fokus u zaštiti parike je od vaši, tripsa i sovica kojima izuzetno pogoduju uslovi u proizvodnji praćeni tropskim temperaturama.

Vaši bi trebalo tražiti na naličju listova, dok su tripsi vrlo pokretni i prisutni na svim biljnim delovima, ali dominantno u cvetovima. Njihovo suzbijanje je od velikog značaja, s obzirom da su prenosioci biljnih virusa koji mogu značajno ugroziti proizvodnju. U tu svrhu mogu da se koriste neki od sledećih insekticida:

* na bazi acetamiprida, flonikamida, sulfoksaflora – za vaši
* na bazi spinetorama, spinosada, cijantraniliprola – za tripse

Pregledima useva paprike uočeno je i prisustvo jaja kukuruzne sovice i sovice gama. Ispiljene gusenice kukuruzne sovice se najpre ishranjuju listovima, dok kasniji uzrasti prelaze na pupoljke, cvetove i plodove koji zaprljani izmetom gube tržišnu vrednost i propadaju usled napada raznih vrsta truleži. Gusenice sovice gama se hrane listovima i usled jačeg napada mogu izazvati golobrst.

Sa talasom tropskih temperatura koji je u toku, a u najavi je i za naredne dane, PIS prognozira porast njihove brojnosti i štetnosti u usevima. Proizvođačima se preporučuje pregled lica i naličja listova na prisustvo jaja sovica kako bi potvrdili njihovo prisustvo na parcelama. Za suzbijanje sovica u usevu paprike registrovani su insekticidi na bazi hlorantraniliprola, spinetorama, metaflumizona, emamektin-benzoata.

Foto: PIS Srbije, 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *