Mastitis kod goveda

         Mastitis je jedna od ekonomski najznačajnijih bolesti mlečnih grla, pre svega što dolazi do smanjenja količina mleka i opadanja njegovog kvaliteta. Mastis utiče na promenu mlečne mlasti, belančevina i laktoze u mleku.
Резултат слика за TELAD KRAVE

     Zbog mastitisa koncentracija masti u mleku se smanjuje. U mleku sa povišenim brojem somatskih ćelija radi delovanja enzima javljaju se slobodne masne kiseline koje mogu prouzrokovati promene i organoleptičke mane mleka i mlečnih proizvoda (miris, ukus, izgled). Ovo posebno dolazi do izražaja kada se broj somatskih ćelija poveća na 1.000.000 po mililitru.

Belančevine

Povećanje broja somatskih ćelija malo utiče na ukupnu koncentraciju belančevina jer se smanjenje proizvodnje belančevina mleka nadoknađuje sa povećanjem serumskih belančevina, koje u mleku dolaze iz krvi posle oštećenja zida vimena.

Za dobijanje kvalitetnog mleka, sigurnog sa higijensko-saniternog gledišta, proizvođači moraju zasnivati proizvodnju na ispravnim postupcima i da u samom početku mogu kontrolisati novonastale probleme.

Mleko životinja sa mastitisom ima veću proteolitičku aktivnost u odnosu na normalno zbog hidrolitičkih enzima koji potiču od bakterija i odbrambenih ćelija pa to uzrokuje promenu kompleksa kazeina, bitnog za podsiravanje, što je važno za isplativost proizvodnje sira.

Laktoza

Ovaj se važan šećer sintetizuje u unutrašnjosti zida vimena pa kada mastitis izazove oštećenje tkiva smanjuje se sinteza laktoze. Sa oštećenjem tkiva vimena laktoza se ponivo apsorbuje u krv pa se zbog toga nalazi u povećanoj koncentraciji u urinu i krvi bolesnih životinja. Njeno smanjenje menja osmotsku ravnotežu mleka, uzrokujući manji dotok vode u sisne stanice, dakle smanjuje količinu proizvedenog mleka.Osim toga laktoza je supstrat za mlečnu fermentaciju koja se mora odvijati za vreme sirenja da bi se osiguralo odstranjenje eventualnih patogena štetnih za ljudsko zdravlje, pa njen manjak umleku uzrokuje povećan broj somatskih ćelija što utiče na kiselost koja je bitna za sigurnost svežih sireva.

Minerali

U slučaju mastitisa u mleku dolazi do poremećaja minerala – jona natrijuma i kalijuma, a količina kalcijumovih jona se smanjuje, što kasnije negativno utiče na koagulaciju mleka.

Sve ove promene sastava mleka imaju, veliki uticaj na njegov kvalitet, njegova svojstva i mogućnost prerade pa i na kvalitet mlečnih proizvoda, posebno sira.

Pravilno upravljanje i vođenje staje garancija je kvaliteta mleka čime se postiže i veća cena mleka i veća zarada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *