Isplativ način tova – Sistem krava tele

Jedan od najisplativijih sistema tova u govedarstvu jeste sistem krava-tele. To je naročito isplativo kod proizvođača koji poseduju velike pašnjačke površine.Ovaj sistem podrazumeva specifičan način držanja goveda za tov odnosno proizvodnju mesa.

  Osnovni proizvod ovakvog sistema nije mleko, već tele,koje u ovakvom sistemu ostaje sa majkom do 6-7 meseci starosti. U Evropskoj uniji sistem krava tele čini 36% ukupnog stočnog fonda. U sistemu krava- tele , krava najveći deo godine provodi sa teletom na pašnjaku. Ovo je način držanja koji nije intenzivan (ekstenzivno držanje), i podrazumeva korišćenje zemljišta koje nije pogodno za ratarsku proizvodnju.

    Prednosti ovakvog načina uzgoja je ekonomičnost. Na ekonomičnost najčešće utiče način ishrane , a to je korišćenje pašnjaka tokom sezone ispaše, dok se u zimskom periodu ishrana temelji na kabastoj hrani uz dodatak malih količina koncentrata.

    Ovaj način pored brdskih predela sa pašnjacima može biti isplativ i u ravničarskim predelima jer se u ishrani mogu koristiti šećerna repa ,slama, kukuruzovina i sl.Tokom zime potrebe krava mogu se zadovoljiti sa 25-30 kg kvalitetne travne senaže kombinovano sa određenom količinom koncentrata. Krave se drže van štale na ispaši dok god klimatski uslovi to dozvoljavaju , u toku zime krave borave u štalama.

    Procenjeno je da po grlu mora biti obezbeđeno najmanje 1 ha pašnjaka , ali svakako tamo gde ima više padavina i gde je zelena masa bujnija na takvim pašnjacim mogu da se napasaju i tri krave sa potomcima.Zanemarljivo je angažovanje radne snage pa se i time smanjuju troškovi proizvodnje.

   Veoma bitno je da se krave tele lako i bez komplikacija.u toku laktacije krave mogu proizvesti 1200-1800 litara mleka i ono se u potpunosti koristi za ishranu teladi. Posle odbijanja teladi kravama se umanjuje obrok uz ograničenu količinu sena i silaže posebnou zimskom periodu.Zasušenje se sprovodi u toku nekoliko dana ili odjednom i period zasušenosti traje od odbića do sledećeg teljenja.

      Od rasa za ovaj sistem ističe se rasa Hereford, Šarole, Limuzin, Aberdin, Angus, Belgijsko plavo goveče itd.

PSSS Kraljevo doo ,Ljiljana Nerandžić, dipl. ing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *