Donet Pavilnik o donošenju programa komasacije

subota, 02. maja 2020.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o sadržini, postupku izrade i donošenja programa komasacije kojim se bliže propisuje sadržina, postupak izrade i donošenja programa komasacije.

U programu komasacije navode se izvori na osnovu kojih su utvrđene činjenice koje sadrži taj program, kao i način njihovog utvrđivanja i metodologija primenjena za njihovo utvrđivanje, ako ih je prikupio neposredno nosilac izrade programa komasacije.

Postupak izrade programa komasacije sastoji se iz:

1) donošenja odluke o izradi programa komasacije;

2) izbora nosioca izrade programa komasacije;

3) održavanja javne rasprave radi prikupljanja informacija o konkretnim potrebama stanovništva u pogledu izvođenja radova u komasacionom području i radi upoznavanja javnosti sa ciljevima komasacije;

4) konsultacija sa organima nadležnim za poslove prostornog planiranja i organima, ustanovama i organizacijama

5) izrade nacrta programa komasacije;

6) javnog uvida u nacrt programa komasacije;

7) izrade predloga programa komasacije;

8) dostavljanja predloga programa komasacije na saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Odluku o izradi programa komasacije donosi skupština jedinice lokalne samouprave.

Izradi programa komasacije pristupa se nakon izbora nosioca izrade programa komasacije.

Za potrebe prikupljanja činjenica i analiza koje čine sadržinu programa komasacije nosilac izrade programa komasacije može angažovati stručne ustanove, organizacije i stručna lica koja imaju znanja i iskustva za obavljanje tih poslova, o čemu se navode podaci u programu komasacije.

U postupku izrade programa komasacije nosilac izrade programa komasacije obavlja konsultacije sa organima nadležnim za poslove prostornog planiranja i organima, ustanovama i organizacijama.

Organi nadležni za prostorno planiranje i organi, ustanove i organizacije  tokom konsultacija obaveštavaju nosioca izrade programa komasacije o svim postojećim ili budućim planovima koji mogu da utiču na izradu programa komasacije.

Nakon obavljanja konsultacija nosilac izrade programa komasacije u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave sprovodi javnu raspravu, tokom koje učesnicima komasacije objašnjava ciljeve i prednosti uređenja zemljišne teritorije komasacijom.

Tokom sprovođenja javne rasprave učesnici komasacije iznose trenutne teškoće i potrebe (od otežanog korišćenja poljoprivrednog zemljišta do komunalnih, socijalnih, društvenih i drugih teškoća) lokalnog stanovništva koje mogu biti zadovoljene izvođenjem određenih investicionih i drugih radova u postupku komasacije, a zainteresovana lica mogu da daju svoje komentare i predloge o sadržini programa komasacije.

Javna rasprava sprovodi se organizovanjem sastanaka sa lokalnim stanovništvom, edukacijom stanovništva o značaju i ciljevima komasacije, rasprave putem sredstava javnog informisanja i sl.

Tokom održavanja javne rasprave učesnici komasacije mogu dati mišljenja, predloge i savete individualno i preko Odbora za komasaciju.

O sprovođenju javne rasprave nadležni organ jedinice lokalne samouprave sačinjava zapisnik, koji je sastavni deo priloga programa komasacije.

Nakon održane javne rasprave, nosilac izrade programa komasacije izrađuje nacrt programa komasacije koji nadležni organ jedinice lokalne samouprave objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji jedinice lokalne samouprave i u sredstvima javnog informisanja, o čemu bez odlaganja obaveštava Ministarstvo i organizaciju nadležnu za geodetske poslove.

Ako u postupku provere programa komasacije Ministarstvo utvrdi da taj program sadrži nedostatke, Ministarstvo će ga sa primedbama vratiti nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, radi ispravljanja ukazanih nedostataka.

Tekst Pravilnika može se pogledati ovde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *