Zaštita vinove loze od plamenjače i pepelnice, pojavile se i cikade

Na području Srbije, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni do faze početak cvetanja (BBCH 57-61).

Nestabilne vremenske prilike sa učestalim padavinama i povoljnim temperaturama,   stvaraju konstantno povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) kao i prouzrokovačem pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

U neadekvatno štićenim vinogradima registrovano je prisustvo simptoma plamenjače vinove loze u vidu hlorotičnih pega. Na naličju listova, u okviru pega, došlo je do sporulacije patogena.

S obzirom na to da je vinova loza u fazi početka cvetanja, veoma je važno zaštititi cvasti od navedenih patogena, te se preporučuje primena kombinacije fungicida:

Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% + Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%.

U vizuelnim pregledima vinograda, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus na naličju listova.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi – ZLATASTO ŽUTILO VINOVE LOZE. S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

Sistem prognozno-izveštajne službe zaštite bilja nastavlja praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Izvor:PIS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *