Zaštita rasada

Prvi i najvažniji korak ka maksimalnom prinosu povrtarskih kultura, kao što su paradajz, paprika i krastavac, jeste proizvodnja kvalitetnog i potpuno zdravog rasada. Možemo slobodno reći da je proizvodnja zdravog i kvalitetnog rasada više od 50% od ukupne proizvodnje.

Upravo se u ovoj fazi razvoja biljaka pojavljuju jedni od najvećih rizika koji mogu u potpunosti da unište povrtarsku proizvodnju u samom startu. Reč je o kompleksu zemljišnih patogena roda Fusarium sp., Pythium sp. i Rhizoctonia sp., prouzrokovačima poleganja ili topljenja rasada, s jedne strane, kao i štetnim insektima u zemljištu u vidu žičara i rovaca, s druge strane.

Destruktivno delovanje zemljišnih patogena je posebno izraženo u sterilnom supstratu jer se patogeni mnogo brže razvijaju u sterilnim uslovima usled nedostatka prirodnih neprijatelja. Patogeni mogu da dođu do supstrata preko korišćenih kontejnera, stolova na kojima se nalaze kontejneri kao i sa semena.

Da bi uspešno suzbili ove patogene i sprečili njihovo delovanje, od izuzetnog značaja je da odmah nakon setve, pikiranja ili rasađivanja primeniti PROPLANT 722 SL + FUNOMIL 700 WG + FOSCO. Ova kombinacija u potpunosti neutrališe patogene u zemljištu i pruža dugotrajnu zaštitu korena biljaka.

Preporuka je proizvođačima da ako očekuju velike probleme sa ovim patogenima da ovaj tretman urade pre same setve ili rasadnje kako bi seme ili biljke došle u supstrat očišćen od patogena. Pre setve mogu se primeniti i FUNOMIL 700 WG 30g + TEBUKON 250 EW 50ml ovo sve na 10 litara vode koje treba rasporediti približno na 2 – 3 m2, ili ako rade pre rasadnje onda kroz sistem za zalivanje mogu da primene FUNOMIL 700 WG 100g + TEBUKON 250 EW 50ml po 1ar-u.

Za suzbijanje zemljišnih insekata preporučujemo primenu zemljišnog insekticida FORCE 0,5G u količini 15kg/ha ili fertigacioni tretman insekticidom VYDATE u količini 12l/ha.

U uslovima intenzivnog uzgoja rasada u plastenicima svesno pravimo uslove koji će ubrzati razvoj povrtarskih biljaka. U isto vreme ti uslovi često odgovaraju i razvoju patogena te često tas na vagi proizvodnje povrća prevagne u korist patogena. Vrlo često, zbog visoke vlažnosti, temperature i nedovoljnog provetravanja a u kombinaciji sa gušćim sklopom biljaka, dolazi do razvoja patogena koji napadaju nadzemni deo biljaka dovodeći do toga da biljka gubi kondiciju i energiju koja joj je potrebna za pravilan razvoj i pripremu za sledeće faze u proizvodnji a to je rasadnja i ukorenjavanje.

Najčešće se javljaju Xanthomonas campestris pv. campestris prouzrokovač bakteriozne pegavosti paprike i paradajza, Alternaria solani i ređe Botrytis cinerea. Da bi sprečili pojavu ovih patogena i njihovog štetnog delovanja na rasad preporuka je da se od drugog para stalnih listova na 7 do 10 dana primenjuju, pre svega kontaktni fungicidi kao što su CUPRABLAU Z ULTRA, FUNGURAN OH, FUNGOHEM SC u kombinaciji sa DITHANE M45 ili PENNCOZEB WG).

Uzimajući u obzir činjenicu da je za nama jako blaga zima, možemo zaključiti a i u praksi uveriti, da su pojedine štetočine uspešno prezimele i nastavile svoj razvoj vrlo rano. Tako, u plastenicima možemo već zapaziti vaši (Mizus persicea) kao i prve jedinke tripsa (Trips spp.) ali i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporarium). U cilju zaštite rasada od ovih štetočina potrebno je pravovremeno primeniti insekticid TEPPEKI 500 WG. Pravo vreme za suzbijanje ovih šteočina pomenutim insekticidom je po pojavi prvi pokretnih jedinki. 

Stručna služba Agromarket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *