Zaštita od bolesti i štetočina u usevima ozimih lukova

Vremenske prilike u kojima se odvija proizvodnja ozimih lukova u prethodnih nedelju dana, sa čestim i obilnim padavinama, stvaraju povoljne uslove za ostvarenje infekcije od strane gljive prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor) i gljive prouzrokovača mrke pegavost lista luka (Stemphylium vesicarium).

Sa ciljem zaštite od navedenih patogena proizvođačima se, po stabilizaciji vremenskih prilika, preporučuje primena nekog od navedenih fungicida:

  • Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) u količini 1,6 l/ha ili
  • Leonida (fluazinam+metalaksil-M) u količini 0,4-0,6 l/ha.

Vizuelnim pregledom useva, u pazuhu listova, uočeno je prisustvo imaga i larvi duvanovog tripsa (Thrips tabaci). Na većini lokaliteta prisustvo tripsa je uočeno na nivou praga štetnosti koji iznosi 1-2 larve tripsa po listu luka.

Proizvođačima se preporučuje obilazak i pregled useva na prisustvo tripsa, i po postizanju praga štetnosti, primena nekog od navedenih insekticida:

  • Exirel (cijantraniliprol) u količini 0,75 l/ha ili
  • Laufer (spinosad) u količini 0,3-0,4 l/ha ili
  • Laser super (spinosad) u količini 0,15-0,2 l/ha.

Štetni organizam

Plamenjača luka, Duvanov trips, Mrka pegavost lista luka

Plamenjača luka Duvanov trips Mrka pegavost lista luka pis – aktuelna zaštita bilja…. Prognozno – izveštajna služba zaštite bilja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *