Zaštita jabuke od vaši

CLOSER 120 SC – INSEKTICID NOVE GENERACIJE

Štetočine jabuke i ostalog voća, koje spadaju u grupu lisnih i štitastih vaši (familija Aphididae) iz godine u godinu prave sve veće probleme proizvođačima jabuke. Štete koje prave štetočine iz ove grupe u zasadima jabuke mogu na različite načine ugroziti zasade, što zavisi od vrste vaši. Od ekonomski najvažnijih vrsta vaši koje se mogu naći u zasadima jabuke treba izdvojiti: zelenu vaš jabuke (Aphis pomi), brašnjavu vaš jabuke (Disaphis plantaginea), krvavu vaš (Eriosoma lanigerum) i kalifornijsku štitastu vaš (Quadraspidiotus perniciosus). Uglavnom štete koje ove štetočine prouzrokuju mogu biti nepopravljive, a kao takve upravo se ostvaruju nakon neadekvatnog suzbijanja, odnosno njihovog prenamnoženja u zasadima. Pomenute vrste vaši imaju veoma visok reproduktivni potencijal, što se odražava kroz velik broj generacija koje mogu da razviju u toku jedne vegetacione sezone. Upravo zbog ove karakteristike imaju i vema veliku sposobnost za razvijanjem rezistentnosti na određene insekticide kojima se vrši njohovo suzbijanje, što nam govori da treba biti veoma oprezan prilikom odabira insekticida, odnosno pravljenja strategije u borbi protiv ove štetočine.

Na tržište pesticida ove godine došao nam je novi insekticid pod imenom Closer. Reč je o insekticidu – aficidu koji se primenjuje u zasadima jabuke upravo u cilju suzbijanja svih tipova vaši. Closer u sebi sadrži potpuno novu aktivnu materiju ISOCLAST ACTIVE, koja spada u grupu sulfoksamina i koja se razlikuje od ostalih aktivnih materija iz ove grupe i od aktivnih materija iz grupe neonikotinoida. Kao što je pomenuto vaši imaju veoma izraženu sposobnost ka razvijanju rezistencije i upravo je važno da se pojavila „sveža“ aktivna materija u rotaciji mehanizama delovanja, što insekticid Closer čini sjajnim partnerom u antirezistentnoj strategiji.

Closer je insekticid koji ima izraženu sistemičnost, brzo se kreće kroz tkivo biljke, tako da ga odlikuje fantastično digestivno delovanje, pored kojeg ima i odlično kontaktno delovanje. Kada insekt dođe u kontakt sa insekticidom Closer, bilo konaktno ili sisanjem biljnih sokova veoma brzo, tačnije nakon samo par sati dolazi do paralize insekta i prestanka ishrane i na kraju do uginuća insekta.

Insekticid Closer ima minimalan uticaj na korisne organizme, a nakon sušenja depozita je bezopasan po pčele. Ove karakteristike ga svakako čine veoma poželjnim u strategiji integralne zaštite jabuke, koja je iz godine u godinu sve više primenjuje.

Preporuka za primenu insekticida Closer je fenološka faza precvetavanja jabuke. Upravo u ovoj fazi razvoja jabuke dolazi do naglog porasta mladara jabuke, koje predstavlja mlado lisno tkivo i na koje se masovno naseljavaju lisne vaši. Takođe, u ovom periodu dolazi do migracije krvave vaši na gornje spratove (grane) jabuke. Tako da primenom insekticida Closer u ovoj fazi razvoja jabuke proizvođači mogu da se izbore sa svim tipovima vaši koje se javljaju. Insekticid Closer se primenjuje u količini 0,2 l/ha.

Takođe kako bi se kompletirala strategija zaštite od vaši u zasadima jabuke preporuka je da se u fenofazi jabuke „roze baloni“ primeni insekticid Teppeki (flonikamid) u količini 0,14 kg/ha, koji će pored odličnog i rezidualnog uticaja na vaši, sa velikim uspehom suzbiti i kalifornijskog tripsa koji se takođe naseljava u zasade jabuke u ovoj fazi.

Nakon primene pomenutih insekticida svakako ne treba zaboraviti i insekticide iz grupe neonikotinoida, koji takođe imaju veliku ulogu prilikom borbe sa vašima. Iz grupe nenikotinoida izdvajaju se insekticidi Afinex (acetamiprid), Lobo (imidakloprid), Actara i Amos (tiametoksam) i drugi.

Stručna služba Agromarket

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *