Rotacioni plug kao integralna poljoprivredna mašina

Prednosti u odnosu na raoni plug su da nema razora i sloga što njivu čini mnogo ravnijom, manji su utrošci goriva s obzirom na to da je vučna sila traktora daleko manja i kontinualnija, u radu sa rotacionim plugom klizanje točkova traktora se svodi na nulu i na kraju, dobijaju se veći radni učinci

 Kada se kaže za neku poljoprivrednu mašina da je integralana, prevashodno se misli da ista u jednom prohodu obavlja više agrotehnoloških operacija.

To je upravo efekat rada rotacionog pluga.

On sadrži rad triju mašina spojenih u jedno. A to su podrivač koji prorahljuje zemljište bez stvaranja plužnog đona, plug koji obrće zemlju jer ubacuje zemlju u prethodno iskopanu rupu radnog organa koji je prvi ušao u zemljište i na taj način prevrće zemljište i setvospremača koji usitnjava i meša zemlju.

Zbog navedenog njegove prednosti u odnosu na raoni plug (ravnjač ili obrtač) su:

  • Nema nikada razora i sloga što njivu čini mnogo ravnijom.
  • Manji su utrošci goriva s obzirom na to da je vučna sila traktora daleko manja i kontinualnija.
  • U radu sa rotacionim plugom klizanje točkova traktora se svodi na nulu.
  • I na kraju, dobijaju se veći radni učinci.

Rotacioni plug ne zahteva puno podešavanja osim jednog osnovnog  – dubine rada. Razlog leži u činjenici da je kao priključna mašina simetričan u odnosu na uzdužnu osu pogonske jedinice tj. traktora.

Kod rotacionih plugova ne postoji kosa vuča što je jedna od glavnih nedostataka raonih plugova. Rezultante otpora praktično i nema pošto se radni organi obrću u smeru obrtanja pogonske jedinice tj. traktora.

Potrebna snaga traktora kod upotrebe rotacionih plugova mnogo je manja nego kod upotrebe raonih plugova.

Razvijena su dva tipa radnih organa u zavisnosti od vlažnosti zemljišta. Konkavnog tipa za suva i konveksnog tipa za vlažna zemljišta.

Za vlažne uslove rada pored drugih tipova radnih organa mogu se postaviti i rešetke umesto limenih poklopaca ili oplata. Ti poklopci tj. oplate u suvom zemljištu imaju zadatak da usitnjavaju grudve koje radni organi izbace iz zemljišta, dok u vlažnim uslovima da se takvo zemljište ne bi lepilo za oplate mogu se postaviti rešetke.

Spiralni raspored radnih organa koji su postavljeni na rotor rotacionog pluga, imaju zadatak da ne opterećuju priključno vratilo traktora a da pri tome otpor bude kontinuiran kako ne bi došlo do udarnih opterećenja.

Umesto zaključka

Rotacioni plug, za sada, poseduju tri imanja u srednjem Banatu. Za oko godinu i po dana i do sada su ukupno obradili 2.250 ha (i to najčešće u ekstremno suvim uslovima kada raoni plugovi i nisu mogli da rade).

Na osnovu dosadašnjeg iskustva mogu se izvući sledeće prosečne vrednosti parametra rada:

– Radni zahvat mašine je 3 metra
– Radna dubina 30 cm
– Agregatirana je sa traktorima preko 350 KS
– Prosečna potrošnja goriva bila je u rasponu od 20 do 24 litara/ha
– Ostvarena radna brzina kretala se u intervalu 5-7 km/h
– Učinak roto pluga je 1.7-2.2 ha/h
– Dnevni (24-časovni) maksimalan učinak koji je postignut je 42 ha (Mrkšićevi Salaši)

I na kraju ono što sve interesuje, cena.

Cena rotacionog pluga svodi se na istu vrednost raonog pluga vario-obrtača po radnom zahvatu. Kolika je cena vario-obrtača od 3 metra, tolika je cena rotacionog pluga od 3 metra.

Više informacija možete pronaći na sajtu http://boizop.rs.Zoran Popović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *