Rezidba vinove loze u cilju regeneracije starih dotrajalih stabala

Tokom perioda eksploatacije pojedina stabla, rodni čvorovi budu oštećeni, pa se javlja potreba rezidbe u cilju rekonstrukcije starih deformisanih, izduženih stabala.Regeneracija se izvodi pažljivo i traje nekoliko godina zavisno od stepena oštećenja.

    Ako se stablo čokota izduži usled povreda mehaničkim putem ošteti potrebno je izvršiti njegovu obnovu.Obnova traje 2-3 godine.Najpre se u osnovi oštećenog stabla makazama sa nekoliko uboda potencira razvoj spavajućih okaca. Tokom godine iz njih će se razviti jalovaci koje treba negovati, povremeno privezati za oštećeno stablo.U proleće naredne godine jalovake (1-2) treba orezati na reznike (po 1 okce) kako bi se tokom godine dobila 1-2 jaka lastara koji će dostići potrebnu visinu i dužinu radi ponovnog formiranja osnovnog oblika čokota.U proleće treće godine nastavlja se sa formiranjem horizontalnog dela stabla i formiranjem rodnih čvorova. Staro stablo se uklanja do osnove. Na taj način čokot je potpuno obnovljen.

         Obnova dela čokota, horizontalnog kraka ili rodnog čvora takođe je neophodna nakon povrede loze nastale nepovoljnim vremenskim uslovima (grad, mraz) ili povredu usled udara nekog od sredstava mehanizacije ili kada je došlo do ogoljavanja kraka usled polariteta.

         I u ovom slučaju pri osnovi dela izduženog kraka najpre se ostavi jedan jalovak. U narednoj godini se on reže na reznik, a treće godine na kondir.Nakon ostavljanja kondira izduženi deo kraka se odseca – odbacuje, a lastari izbili iz kondira koriste za rezidbu u narednoj godini.Na isti način se rekonstuiše i rodni čvor ukoliko je oštećen.

    Rekonstrukcija čitavih zasada se sprovodi kada su u pitanju masovnija oštećenja ili kada se sa uskorednog želi preći na špalirski način gajanja.

      Rekonstrukcija traje 2-3 godine tako da u tom periodu se ne može računati na rod na čokotima koji su u fazi rekonstrukcije.Rekonstrukcija uskorednih zasada podrazumeva vađenje svakog drugog reda čokota, zatim postavljanje naslona od stubova i žice.Niski čokoti formirani po principu župskog, krajinskog i dr. oblika se rekonstruišu tako što se sa čokota odstrani veći broj krakova a ostavi samo 1 kondir iz koga će se tokom vegetacije razviti 2 lastara.Lastar koji je jači neguje se i privezuje za pritku, a ako dostigne odgovarajuću dužinu povija se po redu noseće žice.Ukoliko lastar ne dostigne potrebnu dužinu u proleće druge godine se prekrati na visinu noseće žice i sa njega se olače nabubrela okca sa vertikalnog dela stabla tako da se dva vršna ostave. Iz vršnih okaca kreću mladi lastari koji služe za formiranje kordunice ili kordunica.Formiranje rodnih čvorova teče kao pri formiranju istih kod uzgojnog oblika tipa kordunica.Nakon nekoliko godina vinograd je rekonstruisan i sa klasičnog načina gajenja preveden na špalirski način gajenja.

U toku i nakon rekonstrukcije stabla neophodno je pojačati ishranu čokota i zaštitu kako bi se željeni uzgojni oblik što pre formirao. PSSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *