Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv

Republička direkcija za robne rezerve objavila je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovne junadi.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

a) fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih i nalaze se u aktivnom statusu,
b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, koji moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre, sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Paritet u naturalnoj razmeni je 17 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi.

Merkantilni kukuruz, koji se daje u razmenu za tovnu junad je: prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, do 14 % vlage, do 8 % lomljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih.

Kvalitet tovne junadi koju Direkcija prima na osnovu ove robne razmene u svemu treba da odgovara odredbama Propisa o kvalitetu goveda i ovaca za klanje i tov, telesne mase najmanje 400 kg, a sve u skladu sa čl. 30 ovog propisa.

Minimalni uslovi koje moraju ispunjavati primarni poljoprivredni proizvođači u vreme prijavljivanja na javni poziv su: posedovanje tovne junadi minimum 5 (pet) grla/komada.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 170.000 kg, u skladu sa količinom tovne junadi koju planiraju da isporuče Direkciji.

Tovna junad moraju biti na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave Javnog poziva, i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza proizvođači će izvršiti odmah po isporuci tovnih junadi klanici koja će vršiti preradu za račun Direkcije, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Isporuka tovnih junadi se dokazuje potvrdom o uskladištenju tovnih junadi, koja mora da bude na obrascu Direkcije i prijemnicom klanice sa popisanim brojevima ušnih markica, potpisanom i overenom od strane ovlašćenog lica klanice i Proizvođača.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza vršiće se na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.
Proizvođači tovne junadi snose troškove transporta kako junadi tako i kukuruza.

Spisak klanica:
1.IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD;
2.ALF PROMET DOO, KAĆ
3.ZMAJEVAC DOO, IRIG
4.TURKOVIĆ DOO, Sjenica

Rok za realizaciju naturalne razmene je 30.09.2019. godine.

Tovna junad moraju biti u vlasništvu podnosioca zahteva, što se dokazuje Izvodom iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama, koji glasi na ime podnosioca zahteva.

Zahtevi proizvođača sa kojima je Direkcija u sporu, proizvođači koji su u blokadi tokom 2019. godine, koji imaju ne izmirene obaveze prema Direkciji, imaju finansijski dug prema Direkciji, nisu dostavili sredstva obezbeđenja po različitim ugovornim obavezama prema Direkciji, kao i zahtevi sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prednost prilikom izbora proizvođača imaju proizvođači sa većim stočnim fondom,Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane pisarnice Direkcije do 13.09.2019. godine, do 10 časova. Kompletan tekst Javnog poziva može se pogledati na veb stranici Republičke direkcije za robne rezerve.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu junad“, na adresu:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a

Na poleđini koverte obavezno upisati naziv proizvođača, adresu, telefon i kontakt osobu.
Otvaranje ponuda će se obaviti 13.09.2019. godine u 10:30 časova, u sali broj 654 a na VI spratu. Prisutni predstavnici proizvođača moraju Radnoj grupi podneti ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja.
Nepotpune i neblagovremene ponude, neće se razmatrati.
Ponude se podnose u originalu ili overenoj kopiji i moraju biti jasne i nedvosmislene, overene pečatom i potpisane od strane proizvođača.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja od naturalne razmene po ovom oglasu.
Svi učesnici Javnog poziva biće pismeno obavešteni o ispunjenosti uslova njihove ponude.

Kompletan tekst Javnog poziva može se pogledati na veb stranici Republičke direkcije za robne rezerve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *