Razmena merkantilne za semensku pšenicu

27 april 2020Direkcija za robne rezerve objavila je oglas za prikupljanje ponuda zarazmenumerkantilne pšenice za semensku pšenicu roda 2020. godine u odnosu1,8kg merkantilne pšeniceza 1 kg semenske pšenice.

  Kako je najavljeno u Oglasu razmenjivaće se 10.000 tona merkantilne pšenice koja morada zadovolji određne uslove u pogledu kvaliteta. U oglasu se navodi da je potrebno da je merkantilna pšenica koja se daje u razmenu domaćeg porekla, u rasutom stanju, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije. Merkantilna pšenica mora da je zrela, zdrava,bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS.E.B1.200/1, sa sledećim elementima kvaliteta : hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%,ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%. Cena je 22,55din/kg sa PDV-om, cena merkantilne pšenice sa Produktne berze Novi Sad, na dan  24.04.2020. godine, a isporuka će biti obavljena na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

Kvantitativno i kvalitativno preuzimanjeće se obavljati po dobijanju sredstava obezbeđenja isporuke semenske pšenice, a  kod  Skladištarapo nalogu Direkcije, gde se utvrđuje količina i kvalitetnajkasnije do 30.06.2020 godine.

Zamena merkantilne pšenice će se raditi za semensku roda 2020. u količini 5.555 tona sertifikovanog semena. Cena semenske pšenice će se utvrditi iz odnosa razmene, a isporuka će biti objavljena na paritetu u skladište isporučioca, a najkasnije do 20. avgusta 2020.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 30.aprila .2020. godine, do 10 časova. Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom “PONUDA ZA RAZMENU MERKANTILNE PŠENICE – NE OTVARATI”.Otvaranje ponuda će se obaviti 30.04.2020. godine u 10,30 časova, u sali br.654 na VIspratu.

Više ingformacija se mogu dobiti pozivom na brojtelefona011/3238-997 , lice za kontakt Zoran Mićić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *