Pravilnik o proizvodnji bezbedne hrane na gazdistvima

       Primena Pravilnika je put da se bolje uredi poslovanje mnogobrojnih malih proizvođača i osigura zdravstvena bezbednost i kvalitet njihovih proizvoda
Ljudi imaju pravo da hrana koju jedu bude zdravstveno bezbedna i prikladna za upotrebu. Bolesti i povrede izazvane hranom spadaju u najneugodnije, a mogu biti i fatalne za život ljudi. Hranom mogu biti izazvane bolesti koje nanose štetu trgovini i turizmu u ekonomskom smislu, jer dovode do gubitka prihoda, nezaposlenosti i sudskih sporova. Hrana koja se pokvari predstavlja rasipanje novca i može imati štetne posledice po poverenje potrošača.
Porast međunarodne trgovine hranom i putovanja doneli su značajne društvene i ekonomske koristi. Međutim, to je olakšalo i širenje bolesti u svetu. Prehrambene navike su, takođe, doživele značajne promene u poslednjih 20 godina, a kao odgovor na to razvile su se nove metode proizvodnje, pripreme i distribucije hrane. Efikasna kontrola hrane je od velikog značaja za izbegavanje pojave bolesti, povreda i trovanja, kao i za ekonomiju uopšte. Svako, uključujući farmere, vladu, proizvođače, prerađivače, trgovce hranom i potrošače, odgovoran je za to da hrana bude zdravstveno bezbedna i prikladna za konzumiranje.
Jedna od inicijativa u sektoru poljoprivrede, koju je podržalo rukovodstvo PKS-a, jeste edukacija i obuka članica PKS-a, koje treba da doprinesu unapređenju i uređenju privrednog ambijenta i poštovanju zakonske i podzakonske regulative.
Stupanjem na važnost 1. januara 2018. godine Pravilnika o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla (pravilnik o malim proizvođačima) stvorila se potreba da se malim proizvođačima objasne sve novine u vezi primene pomenutog dokumenta, sprovođenja procesa samokontrole i vođenja evidencije tokom proizvodnje proizvoda životinjskog porekla. To je način da se bolje uredi poslovanje mnogobrojnih malih proizvođača, a da njihovi proizvodi budu zdravstveno bezbedniji i samim tim i kvalitetniji.
O ovim aktivnostima smo razgovarali s rukovodstvom Uprave za veterinu i dobili apsolutnu podršku, jer rad inspekcijskih organa bi bio olakšan, a siva zona poslovanja bi se značajno smanjila.
Pomenutim pravilnikom se bliže propisuju male količine primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područje za obavljanje tih delatnosti, kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom vezano za izgradnju, uređenje i opremanje objekata. Takođe, propisuju se uslovi u poslovanju hranom u slučaju primene tradicionalnih metoda u određenim fazama proizvodnje, zatim kod subjekata u poslovanju hranom koji se nalaze u područjima u kojima postoje posebna geografska ograničenja, kao i prometa hrane.
Proizvođač direktno prodaje ili isporučuje krajnjem potrošaču, odnosno lokalnim maloprodajnim objektima koji direktno snabdevaju krajnje potrošače, primarne proizvode u količinama navedenim u tabeli 1.


Uslovi higijene hrane za proizvođača koji direktno snabdeva malim količinama sirovog mleka krajnje potrošače, odnosno lokalne maloprodajne objekte koji direktno snabdevaju krajnje potrošače

Mleko koje proizvođač proizvodi i stavlja u promet kao sirovo mora da potiče od životinja koje su dobrog opšteg zdravstvenog stanja, zdravog vimena i bez rana ili ozleda koje mogu da utiču na upotrebljivost sirovog mleka. Sirovo mleko se skladišti u prostoriji, odnosno prostoru koji je odvojen od prostorija u kojima se drže životinje. Sirovim mlekom različitih vrsta životinja rukuje se odvojeno. Samo sirovo mleko od dve uzastopne muže, odnosno sirovo mleko koje je dobijeno od muže u toku 24 sata može da se meša. U objektu u kojem se proizvodi sirovo mleko, za pranje i dezinfekciju opreme koja dolazi u kontakt sa sirovim mlekom koristi se voda kvaliteta vode za piće.
Sirovo mleko može da se prodaje krajnjem potrošaču najduže u roku od 24 sata, pod uslovom da se odmah posle muže ohladi i čuva na temperaturi najviše do četiri stepena. Proizvođač sirovo mleko može da prodaje krajnjem potrošaču upakovano, odnosno neupakovano. Na etiketi upakovanog, odnosno na mestu prodaje neupakovanog sirovog mleka se na dobro vidljiv i jasan način navode informacije namenjene krajnjem potrošaču kao što su ime i adresa proizvođača zajedno s drugim potrebnim podacima – registarski broj proizvođača/identifikacioni broj gazdinstva, adresa i, ako je potrebno, naziv mesta proizvodnje, vrsta životinje od koje mleko potiče, datum muže, rok upotrebe, temperatura čuvanja, neto količina na originalnom pakovanju i naznaka “sirovo mleko, koristiti posle kuvanja”.Uslovi higijene u objektu za preradu sirovog mleka koje vrši fizičko lice kao proizvođač u domaćinstvu

Proizvođač u objektu za preradu sirovog mleka u domaćinstvu može da preradi samo sirovo mleko proizvedeno u domaćinstvu. Prostorije, prostori i oprema za preradu sirovog mleka koji su u sastavu stambenog objekta domaćinstva ne mogu da se koriste za potrebe domaćinstva.
Veoma je bitno da aktivnosti u stambenom delu domaćinstva ne ugrožavaju uslove higijene i bezbednost proizvoda u proizvodnji i prometu hrane.
U objektu za preradu sirovog mleka u domaćinstvu proizvođač obezbeđuje sledeće uslove, i to:
1) da je prostor za preradu smešten odvojeno od objekta za držanje životinja;
2) da različite aktivnosti (sečenje, umotavanje i pakovanje) mogu da budu vremenski odvojene;
3) da objekat ima prostoriju za zrenje sira i rashladni prostor za skladištenje proizvoda u zavisnosti od proizvodnog procesa i vrste proizvoda;
4) da u prostoriji za preradu ili u njenoj neposrednoj okolini ima najmanje jedna oprema za pranje ruku;
5) da se posuđe, pribor i oprema čiste, dezinfikuju i čuvaju u proizvodnom prostoru;
6) kućni toalet može da se koristi, ako se nalazi u neposrednoj blizini;
7) prostor za presvlačenje može biti izvan objekta za proizvodnju hrane, ako se nalazi u neposrednoj blizini;
8) sirovine i prerađeni proizvodi mogu da se čuvaju u istoj komori za hlađenje.
Treba preduzeti sve mere da se spreči ili smanji rizik od kontaminacije iz okoline, a tokom rada moraju da se primenjuju odgovorajući postupci, kako bi se sprečila unakrsna kontaminacija. Proizvođač na etiketi proizvoda od mleka, na dobro vidljiv i jasan način, navodi sledeće informacije: ime i adresu, datum proizvodnje, naziv proizvoda, rok upotrebe, uslove čuvanja i registarski broj objekta. Vodi se evidencija o datumu proizvodnje proizvoda od mleka, vrsti proizvoda, količini, kao i podacima o krajnjem kupcu.

Uslovi higijene hrane za proizvođače koji direktno snabdevaju malim količinama jaja krajnje potrošače, odnosno lokalne maloprodajne objekte koji direktno snabdevaju krajnje potrošače


Proizvođač koji proizvodi i prodaje jaja, treba da obezbedi sledeće uslove, i to da:
1)jaja potiču od zdrave živine;
2) da potiču od živine za koju je utvrđeno da ispunjava odredbe posebnih propisa kojima je uređena oblast zdravstvene zaštite životinja;
3) da u proizvodnim prostorijama jaja ostanu čista, suva, bez stranog mirisa, neoštećena i dobro zaštićena od lomljenja i direktne Sunčeve svetlosti sve do prodaje krajnjem potrošaču;
4) da se jaja skladište i prevoze do prodaje krajnjem potrošaču na ujednačenoj temperaturi, koja na najbolji mogući način obezbeđuje optimalne uslove za kvalitet i bezbednost jaja;
5) da se jaja dostave krajnjem potrošaču najkasnije 21 dan od nošenja;
6)da su inkubirana i oprana jaja isključena iz ljudske ishrane.
Proizvođač na mestu direktne prodaje jaja, na dobro vidljiv i jasan način navodi informacije namenjene krajnjem potrošaču, i to ime i adresu proizvođača, zajedno s drugim potrebnim podacima kao što su registarski broj proizvođača/identifikacioni broj gazdinstva, vrsta živine od koje jaja potiču, datum proizvodnje/nošenja jaja i rok upotrebe jaja.

DVM Nenad Budimović,

NA KOGA SE ODNOSI PRAVILNIK


Male količine primarnih proizvoda jesu količine koje subjekt u poslovanju hranom, u skladu s ovim pravilnikom, može direktno da proda ili isporuči krajnjem potrošaču, odnosno lokalnim maloprodajnim objektima koji direktno snabdevaju krajnje potrošače. Mali subjekt u poslovanju hranom jeste pravno lice ili preduzetnik koji proizvodi, prerađuje i stavlja u promet hranu u količinama propisanim u skladu s Pravilnikom. Područja u kojima postoje posebna geografska ograničenja jesu planinske oblasti s nadmorskom visinom preko 500 m i/ili područja s nedostatkom infrastrukture i ograničenjem za transport hrane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *