Ovo su uslovi razmene kukuruza i pšenice za NPK đubrivo preko Robnih rezervi

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih zahteva za razmenu do 36.000.000 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkntilnu pšenicu roda 2023. i 2024. godine, i merkantilni kukuruz roda 2023. i 2024. godine.

Razmena će se obaviti pod sledećim uslovima:

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,30 kg merkantilne pšenice roda 2023. godine;

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,40 kg merkantilne pšenice roda 2024. godine;

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,80 kg merkantilnog kukuruza roda 2023. godine;

-1 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za 2,90 kg merkantilnog kukuruza roda 2024. godine.

Pravo na razmenu imaju fizička lica – nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Mineralno đubrivo NPK (6:24:12) koje se daje u razmenu je domaćeg porekla, upakovano u polietilenske vreće, egalizovane na 25/1 kg neto mase, na euro paletama, zaštićeno PVC folijom, koje u potpunosti odgovara standardu kvaliteta utvrđenog SRPS-om.

Preuzimanje mineralnog đubriva je u skladištu “Elixir Zorka-Mineralna đubriva“ DOO Šabac.

-Kvalitet merkantilne pšenice roda 2023 i 2024. godine, u svemu mora odgovarati odredbama srpskog standarda SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1200/1, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%., sadržaj sirovih proteina min. 11,5%. Merkantilna pšenica je u rasutom stanju, uskladištena u silosu ovlašćenog skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

– Merkantilni kukuruz roda 2023 i 2024. godine, je prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: do 14 % vlage, do 5 % lomljenih zrna, do 2 % defektnih zrna, do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih, do 0,03 mg/kg aflatoksina B1. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm. Merkantilni kukuruz je u rasutom stanju, uskladišten u silosu ovlašćenog skladištara Republičke direkcije za robne rezerve.

Krajnji rok isporuke merkantilne pšenice roda 2024, do 15.08.2024. godine i krajnji rok isporuke merkantilnog kukuruza roda 2024, do 15.11.2024. godine.

Plaćanje je kompenzacijom nakon isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Ugovaranje razmene mineralnog đubriva NPK (6:24:12) za merkantilnu pšenicu odobravaće se fizičkim licima – nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

Količina mineralnog đubriva NPK (6:24:12) koja se odobrava u razmenu:

jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, do 350 kg mineralnog đubriva NPK (6:24:12) po ha, a najviše do 100 ha po poljoprivrednom gazdinstvu.

Direkcija će zahteve za ugovaranje robne razmene primati na Obrascu, koji se nalazi na web strnici Direkcije.

Bliža obaveštenja mogu se dobiti preko sledećih brojeva telefona

– 011/3239-992 , lice za kontakt Ljiljana Ilić, e-mail: ljiljana.ilic@rdrr.gov.rs

– 011/3349-831, lice za kontakt Helena Žugić, e-mail: helena.zugic@rdrr.gov.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *