Stočarstvo Subvencije Voćarstvo

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA U AP VOJVODINI U 2023. GODINI

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara.Sredstva iz stava 1. ovog člana dodeljivaće se putem konkursa koji se objavljuje u „Službenom listu AP Vojvodine“ i u dnevnom listu „Dnevnik“, kao i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata (u daljem tekstu: Konkurs).
Konkurs je otvoren do 10.04.2023. godine.
Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća. Na zahtev podnosioca prijava, koji nisu ostvarili pravo na bespovratna sredstva, moguće je vraćanje dokumentacije, uz dostavljanje overene fotokopije iste.
Sredstva za podršku investicija – prema Pravilniku i po Konkursu – dodeljuju se bespovratno.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90 % od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat putem svog nadležnog sektora može da naloži Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu – nulta kontrola za investicije: Podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze i Podizanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju. Nultom kontrolom se smatra utvrđivanje zatečenog činjeničnog stanja na terenu.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju iz Programa ne mogu se koristiti za:
• investicije realizovane pre potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom i opremu kupljenu pre tog datuma;
• poreze, uključujući i porez na dodatu vrednost;
• plaćanje putem kompenzacije i cesije;
• carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi, naknade za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;
• promet između povezanih lica;
• novčane, finansijske kazne i troškove parničnog postupka;
• troškove bankarske provizije;
• troškove jemstva i slične naknade;
• troškove premera i geodetskih snimanja;
• troškove za kupovinu polovne opreme i materijala;
• troškove prevoza, montaže opreme i druge operativne troškove;
• doprinose u naturi.

Pravo na podsticaje za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2022. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje.
Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor – Zakon o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 18/2016 i 47/2018).


Uslovi za učešće na Konkursu

 1. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini u mestu prebivališta podnosioca prijave ili u mestu susedne jedinice lokalne samouprave;
 2. datum prve registracije poljoprivrednog gazdinstva mora biti nakon 01.04.2022. godine;
 3. podnosilac prijave mora imati objekat za smeštaj životinja u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavka priplodnih grla i opremanje farmi);
 4. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (plastenici, navodnjavanje i oprema za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);
 5. podnosilac prijave mora imati poljoprivredno zemljište u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od deset godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (podizanje višegodišnjih zasada i nabavka sistema za navodnjavanje u višegodišnjim zasadima);
 6. podnosilac prijave mora imati objekat u vlasništu ili na period zakupa odnosno korišćenja, koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja – ukoliko aplicira za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (Nabavka opreme-linija za čišćenje i pranje proizvoda, nabavka linija za sortiranje i kalibriranje proizvoda i nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda);
 7. podnosilac prijave mora imati u vlasništvu životinje – ukoliko aplicira samo za Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (nabavku mašina i opreme za pripremu stočne hrane u sektoru mleko i meso, nabavku mašina i opreme za rukovanje i transport stajnjaka u sektoru mleko i meso, nabavku opreme za fiksne ograde i električne ograde za pašnjake/livade);
 8. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje dospele do 31.12. 2022. godine;
 9. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, dospele do 31.12.2022. godine;
 1. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 2. podnosilac prijave u sektoru mleko, meso ili proizvodnja konzumnih jaja kome se odobre bespovratna sredstva, pre isplate bespovratnih sredstava, mora imati registrovan objekat za smeštaj životinja u skladu sa Pravilnikom o registraciji odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja, u vlasništu ili zakupu, na period koji ne može biti kraći od šest godina računajući od kalendarske godine za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja. Rešenje mora da glasi na ime korisnika sredstava;
 3. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 4. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019);
 5. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava;
 6. podnosilac prijave ne sme ostvariti novčane pozajmice od dobavljača od kojeg nabavlja investiciju koja je predmet podsticaja;
 7. ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava;
 8. podnosilac prijave, u prethodnom periodu, nije smeo ostvariti podsticaje po konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 9. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli sredstava
 10. podnosilac prijave ne sme ostvariti novčane pozajmice od dobavljača od kojeg nabavlja investiciju koja je predmet podsticaja;
 11. ukoliko je više podnosilaca prijave sa iste adrese prebivališta, prihvata se samo jedna prijava;
 12. podnosilac prijave, u prethodnom periodu, nije smeo ostvariti podsticaje po konkursima Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 13. sprovođenje prihvatljivih aktivnosti ne sme započeti pre donošenja odluke o dodeli sredstava
  • Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 krava na kraju investicije;
  • Nema posebnih kriterijuma za ulaganje u sektoru mleka za koze i ovce
  Kriterijumi se ne odnose na nabavku kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza.
  Specifični uslovi se primenjuju na kraju investicije.

1.1 Podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava:
Sektor mleka
Sektor mesa
• Poljoprivredna gazdinstva koja imaju do 29 grla goveda i/ili 199 grla ovaca i/ili koza i/ili 29 grla krmača i/ili 199 tovnih svinja i/ili 999 ćuraka i/ili 299 gusaka i/ili 4.999 brojlera na kraju investicije.
Kriterijumi se ne odnose na nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa.
Sektor voća
•Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra;
•Poljoprivredna gazdinstva, registrovana u Registru proizvođača sadnog materijala voća, vinove loze i hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu („Službeni glasnik RS“ br. 18/05 i 30/10) sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.
Sektor povrća
•Poljoprivredna gazdinstva sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra.
Sektor jaja
•Poljoprivredna gazdinstva sa ukupnim kapacitetom objekta za maksimalno 4.999 koka nosilja u eksploataciji na kraju investicije.
Sektor vinogradarstva
•Poljoprivredna gazdinstva registrovana u Vinogradarskom registru u skladu sa Zakonom o vinu („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 93/12) sa najviše 1,99 ha vinograda na kraju investicije;
•Poljoprivredna gazdinstva registrovana u Registru proizvođača voća, vinove loze i sadnog materijala hmelja u skladu sa Zakonom o sadnom materijalu („Službeni glasnik RS“ br. 18/05 i 30/10) sa prihvatljivim investicijama do 49.999 evra. www.psp.vojvodina.gov.rs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *