Kako do količine i kvaliteta mleka?

Količina i kvalitet mleka su glavni cilj svim proiyvo]a;ima mleka. Do cilja nije uvek lako doći, na šta utiču brojni faktori. Na neke od njih možemo  uticati. Neki od njih  su genetski potencijal, rasna pripadnost, proizvodnost, ishrana, muža krave, zdravlje, uslovi držanja i nega.

     Prvi korak u proizvodnji mleka standardnog kvaliteta je držanje životinja u adekvatnim objektima, izgrađenim u skladu sa potrebama istih. Takve objekte bi trebalo redovno čistiti i provetravati, i oni moraju biti snabdeveni dovoljnim količinama pitke, higijenski ispravne vode.
Dobra izbalansirana ishrana je jedan od bitnih činilaca, zato, napravite kvalitetnu silažu i seno za bolju ishranu krava!

Za životinje se mora obezbediti dovoljna količina kvalitetne hrane, a obrok bi trebalo prilagoditi potrebama krave. Pažnju treba obratiti na čistoću i negu muznih grla (timarenje, čišćenje, uklanjanje dlaka sa vimena i delova tela oko vimena).

Osoba zadužena za mužu mora biti zdrava, radno odelo mora biti čisto, ruke oprane, dezinfikovane i suve. Za vreme muže muzač ne bi trebalo da obavlja druge poslove, a bitan je i uzajamni odnos čoveka i životinje. Pred mužu izbegavati sve poslove koji za posledicu imaju povećanje sadržaja prašine u vazduhu.

Za mužu bi kravu trebalo pripremiti na adekvatan način, a vime svake životinje trebalo bi pregledati. Radnje koje spadaju u pripremu krave za mužu su čišćenje i pranje vimena,brisanje i masaža vimena i izmuzavanje prvih mlazeva mleka

Vime se pere mlakom vodom sa blagim rastvorom sredstva za pranje i dezinfekciju. Voda za pranje vimena trebalo bi da bude mlaka (35-40 stepeni C). Nakon pranja obavezno je prosušivanje krave, nikako ne ostavljati vime da se samo osuši.

Za brisanje vimena koristiti papirne ubruse ili čistu dezinfikovanu krpu i to za svaku kravu posebnu. Brisanje vimena je ujedno i stimulacija vimena za mužu. Masaža vimena ima za cilj da aktivira dotok krvi u vime i stimuliše lučenje oksitocina.

Izmuzanje prvih mlazeva mleka vrši se u posudu sa tamnim dnom. Ovo je jednostavan postupak kontrole zdravlja vimena. Ispravno mleko je bele boje bez drugih primesa i ugrušaka.

Pored svakodnevnog vizuelnog pregleda mleka potrebno je redovno raditi mastitis test i pojedinačnu laboratorijsku analizu mleka za svako grlo. Na ovaj način, na osnovu broja somatskih ćelija, moguće je na vreme otkriti životinje sa upalama.

Krave sa povećanim brojem somatskih ćelija stavljaju se pod veterinarski nadzor i lečenje. Te životinje trebalo bi musti zadnje da bi se sprečilo širenje mastitisa na druga grla.

Održavanje uređaja za mužu

Mužu (mašinsku ili ručnu) treba izvesti tako da se krava zaštiti od mogućih povreda, a mleko od kontaminacije. Mužu izvesti u što kraćem roku, ispravnim, čistim i dezinfikovanim aparatima za mužu. Za vreme muže izbegavati sve poslove u štali i oko nje koji bi mogli stresno da utiču na životinje. Muža mora biti potpuna, odnosno treba da budu izmuženi i zadnji mlazevi mleka, mašinom ili ručnom mužom.

Po završetku muže obavezno dezinfikovati vime, mleko izneti iz štale, procediti i u roku od dva sata ohladiti na temperaturu ispod 60 stepeni. Hlađenje mleka neophodno je da bi se usporio razvoj mikroorganizama. Mleko pri isporuci mora biti ohlađeno na temperaturu ispod 40 stepeni.

Uređaji i oprema za mužu moraju se redovno održavati: čistiti, prati, servisirati. Pranje uređaja i opreme izvodi se odmah po završetku muže, odnosno po isporuci mleka. Za pranje opreme i uređaja koristi se higijenski ispravna voda, deterdženti i sredstva za dezinfekciju namenjeni za održavanje muznih uređaja i opreme.

Sredstva za pranje i dezinfekciju treba koristiti prema preporuci proizvođača. Mleko do isporuke čuva se u posebnoj prostoriji koja odgovara zahtevima za čuvanje i skladištenje mleka.

Broj somatskih ćelija parametar zdravstvenog stanja životinje, dok broj mikroorganizama u mleku govori o higijenskim uslovima proizvodnje mleka.

Obavezno sat pre muže staju treba očistiti i provetriti. Nikako pre muže u staju ne traba unositi hranu i prostirku da se ne bi dizala prašina.

     Krave redovno treba timariti kako bi bile čiste posebno vime i butovi. Osoba koja muze mora da je zdrava. Pre muže krava preporučuje se da muzač dobro opere ruke ili da koristi rukavice, poveže kosu i koristi zaštitnu kecelju od plastike koja se dobro održava.

,,Celo vime prati toplom vodom samo u slučaju velike zaprljanosti, jer se sa vodom prenose bakterije od balege i sluzi. Vrh vimena natopiti dezinfekcionim sredstvom i ostaviti 15 do 20 sekundi da deluje, a zatim izbrisati vime sa suvim papirnim ubrusom. Izmusti ručno 3 do 4 mlaza mleka u poseban sud i pogledati ima li tragova mastitisa u njoj. Nikako mleko ne izmuzavati na pod i prostirku. U ovom prvom mlazu se nalazi najveći broj svih štetnih materija koje utiču na kvalitet mleka kao I broj somatskih ćelija koji je prisutan pri analizi,,

Pažljivo postaviti muzni aparat na vime krave, podesiti 12 do 15 sekundi za stimulaciju i 5 minuta za mužu. Izmuzavanje nije potrebno osim u slučaju da krava ima mastitis. Isključiti vakum pre uklanjanja aparata za mužu kako ne bi usisavao prašinu. Treba redovno prati i dezinfikovati aparat za mužu.

Pomuženo mleko treba odmah izneti iz staje, procediti kroz cedilo koje posle svake upotrebe treba otkuvati. Pomuženo mleko treba najkasnije sat vremena od muže ohladiti na 8ºC i čuvati na 4ºC najduže 36 sati do prerade jer tada bakterije počinju da se razmnožavaju i na toj temperaturi. Najbolji način za čuvanje mleka je u laktofrizima prema količini pomuženog mleka. Mleko od krava koje se leče antibioticima ne sme se predavati u otkup niti ga koristiti za upotrebu u domaćinstvu.

Interval između dve muže takođe utiče na proizvodnju mleka!
Najbolji efekat se postiže ako je interval između dve muže 12 sati. ukoliko se krave muzu dva puta na dan. Ako muzemo krave više puta na dan, možemo postići da se povećava količina izlučenog mleka, pošto podstičemo mlečne žlezde na rad. Istovremeno se povećava broj mlečnih žlezdanih ćelija koje izlučuju mleko. Povećan broj ćelija je dugoročni efekat višekratne muže.

Povećana proizvodnja mleka pozitivno utiče na dobrobit i zdravlje krava, pogotovu visoko produktivnih. Ako muzemo više od dva puta na dan pomažemo kravama jer tele zapravo sisa 4 do 7 puta na dan. U prvim danima života tele sisa čak i 15 puta na dan. Neka istraživanja su pokazala ako se muža vrši tri puta dnevno, proizvodnja mleka se može povećati od 5 pa do čak 25 %.  PSSS Kraljevo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *