Stočarstvo Subvencije Vesti

Za priplodno grlo i do 140.000 dinara, zahtevi do 15. oktobra

petak, 09. oktobra 2020.

Do 15. oktobra stočari mogu podneti zahteve za podsticaje za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih grla.

Kada je o govedima reč to su:

 • junice tovnih rasa uzrasta od deset do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • junice mlečnih i kombinovanih rasa uzrasta od 12 do 31 mesec u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • bikovi tovnih rasa uzrasta od 12 do 34 meseca u momentu izdavanja računa o nabavci;

U ovčarstvu i kozarstvu podsticaji mogu da se dobiju za:

 • ovce – dviske uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • koze – dviske uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • dvisce uzrasta od šest do 18 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

Kod grla svinja podsticaji se daju za:

 • nazimice uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • suprasne nazimice od osam do 12 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci,
 • nerastove uzrasta do 10 meseci u momentu izdavanja računa o nabavci;

Takođe, podsticaji se daju za pčelinje matice.

Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

 • fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
 • preduzetnik;
 • privredno društvo;
 • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;
 • srednja škola;
 • naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede

Lice ostvaruje pravo na podsticaje ako:

 1. nema nerealizovanih investicija za koje su mu odobrena podsticajna sredstva na osnovu zakona kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju;
 2. nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 3. za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno ako ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
 4. je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda;
 5. u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
 6. je investiciju u nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno kvalitetne priplodne pčelinje matice koja je predmet zahteva realizovalo u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje;
 7. je vlasnik životinje koja je predmet zahteva;
 8. je životinja koja je predmet zahteva obeležena i registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
 9. je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 100.000 dinara i ako je na računu iznos za svaku pojedinačnu investiciju za nabavku kvalitetnog priplodnog grla goveda, ovaca, koza ili svinja veći od 50.000 dinara, odnosno ako je iznos pojedinačnog računa za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara i ako je na računu iznos za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica veći od 20.000 dinara;
 10. dobavljač i podnosilac  zahteva  ne  predstavljaju  povezana lica;
 11. po redosledu podnošenja zahteva postoje raspoloživa sredstva za utvrđivanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih za ovu namenu u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Opšti uslovi:

 • investicije za nabavku junica i bikova tovnih rasa – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 100 grla krava tovnih rasa,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje deset a najviše 400 grla ovaca i koza,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje 10 a najviše 1000 grla svinja,
 • investicije za nabavku kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica – na poljoprivrednom gazdinstvu ima najmanje pet a najviše 500 košnica pčela.
 • Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu lica ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 16 marta do 15. oktobra tekuće godine

Uz zahtev se dostavlja :

 1. račun za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice sa identifikacionim brojem životinje;
 2. otpremnica za nabavku kvalitetnog priplodnog grla, odnosno pčelinje matice, odnosno međunarodni tovarni list, ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz;
 3. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije u potpunosti, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overeni od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko plaćanje ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak, odnosno ugovor o kupovini kvalitetnih priplodnih junica sa ugovorenom odloženom isplatom dela cene dobavljaču sa navedenim dokazom o izvršenom plaćanju dela predmetne investicije;*jedinstvena carinska isprava ako je podnosilac zahteva direktno izvršio uvoz predmeta investicije;
 4. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;
 5. uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;
 6. potvrda nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;
 7. potvrda nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja – ako podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine;
 8. uverenje o zdravstvenom stanju životinja, overeno od strane nadležnog veterinarskog inspektora;
 9. pedigre ili uverenje o poreklu za životinje koje su predmet zahteva
 10. Dokumentacija mora biti izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva , kao i da glasi na podnosioca zahteva.
 11. Uverenja i potvrde koje se dostavljaju uz zahtev ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.
 12. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.
 13. Dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.
 14. Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju(50 ili 65%)
 15. Procentualni iznos podsticaja za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi utvrđuje sa prema mestu prebivališta, odnosno sedišta podnosioca zahteva u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodnom grlu jesu:

 • za nabavku junice mlečne i kombinovane rase 140.000 dinara,a za nabavku junice i bika tovne rase- 125.000 dinara;
 • za nabavku dviske (ovce i koze)- 20.000 dinara;
 • za nabavku dviska- 30.000 dinara;
 • za nabavku nazimice- 18.000 dinara;
 • za nabavku suprasne nazimice i nerasta- 24.000 dinara;
 • za nabavku pčelinje matice – 600 dinara.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji podnosilac može da ostvari po zahtevu za jednu kalendarsku godinu iznosi:

1) 5.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda 

2) 3.000.000 dinara – za nabavku kvalitetnih priplodnih grla ovaca i koza, svinja i pčelinjih matica 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *