Subvencije Tehnologije

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA SVOJSTAVA ZGRADA

Na osnovu člana 61. stav 5. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16 i 9/20-dr. zakon), člana 12. i 15. Odluke o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva”, broj 37/21), Odluke Gradskog veća grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva”, broj 6/22)  i člana 63. stav 1 tačka 2. Statuta grada Kraljeva („Službeni list grada Kraljeva”, broj 6/19-prečišćen tekst),

 Gradsko veće grada Kraljeva, na Šezdeset sedmoj (vanrednoj) sednici održanoj dana 15. marta 2022. godine, raspisalo je OVAJ JAVNI POZIV

Sufinansiranjem projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada, odnosno projekata kojima se sprečava nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, na teritoriji grada Kraljeva (u daljem tekstu: „Projekat investicionog održavanja“) su obuhvaćene stambene i stambeno-poslovne zgrade, zgrade koje su proglašene za kulturno dobro, zgrade u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama, kao i one porodične kuće koje su locirane uz najprometnije ulice, trgove i druge javne površine i koje, usled neodržavanja, predstavljaju posebnu opasnost za nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

II         Projekti investicionog održavanja obuhvataju sledeće vrste radova:

1. investiciono održavanje fasada, radi sprečavanja štetnih posledica po bezbednost građana;

2. sanacija krovova, u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život, zdravlje i bezbednost ljudi, odnosno zgrada;

3. zamena upotrebljenih građevinskih materijala, koji su štetni po život i zdravlje ljudi;

4. unapređenje energetskih svojstava zgrade, radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, i

5. druge radove kojima se sprečava nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti, propisane Odlukom o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva („Sl. list grada Kraljeva”, broj 37/21).

III      Za bespovratno sufinansiranje Projekata investicionog održavanja po Javnom pozivu, grad Kraljevo je obezbedio finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara (uključujući i obračunati PDV).

IV      Učešće grada Kraljeva u bespovratnom sufinansiranju Projekata investicionog održavanja (iz stava II Javnog poziva), iznosi od 40% do najviše 75%, od ukupne vrednosti Projekta, odnosno radova i to pojedinačno:

1.       za projekte investicionog održavanja fasada – učešće grada iznosi :

                   – 75% – potrebna hitna intervencija,

                   – 70% – potrebna intervencija, ali nije hitna;

2.       za projekte sanacije krovova – učešće u grada iznosi :

                   – 70% – potrebna hitna intervencija,

                   – 65% – potrebna intervencija, ali nije hitna;

3.       za projekte unapređivanja energetskih svojstava zgrada  – učešće grada iznosi :

   – 60%;

       4. za projekte zamene upotrebljenih građevinskih materijala, učešće grada iznosi:

            – 50%;

       5. za druge radove i aktivnosti kojima se sprečava nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu i dr. (radovi na uređajima, opremi i instalaciji i sl.) – učešće grada iznosi :

          – 60% – potrebna hitna intervencija,

          – 50% – potrebna intervencija, ali nije hitna,

          – 40% – za ostale radove na investicionom održavanju zajedničkih delova i prostorija, kao i pomoćnih prostorija zgrade.

          Učesnici po Javnom pozivu su u obavezi da (u odgovarajućem procentu) finansiraju preostali, nedostajući iznos sredstava do ukupne vrednosti radova (uključujući i obračunati PDV), utvrđenih prethodnim stavom.

V       Pravo učešća po Javnom pozivu imaju :

– stambene zgrade,

– stambeno-poslovne zgrade,

– stambene i stambeno poslovne zgrade koje su proglašene za kulturno dobro,

– stambene i stambeno poslovne zgrade u zaštićenim kulturno-istorijskim celinama i

– vlasnici porodičnih kuća koje su locirane uz najprometnije ulice, trgove i druge javne površine koje, usled neodržavanja, predstavljaju posebnu opasnost za nastanak štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

 VI     Dokumentacija koja se podnosi za učešće po Javnom pozivu:

1. Prijava za učešće po Javnom pozivu za sufinansiranje Projekata investicionog održavanja (čitko popunjena sa unetim svim traženim podacima), koju, u formi propisanog obrasca, sačinjava Gradska uprava grada Kraljeva:

– odgovorna lica stambenih zajednica (za stambene i stambeno-poslovne zgrade) i  fizička lica koja su vlasnici porodične kuće, dužni su da u prijavi popune sve tražene podatke i istu potpišu.

Prijava koja ne sadrži sve tražene podatke smatraće se neispravnom;

2.       dokaz o vlasništvu na kat. parceli i objektu za koji se podnosi prijava:

a) za stambene zgrade, stambeno – poslovne zgrade: kopija plana katastarske parcele sa evidentiranom zgradom – objektom za koju se podnosi prijava, sa izvodom iz lista nepokretnosti i upisanom svojinom na objektu za koji se podnosi Prijava (izvod ne stariji od 6 (šest) meseci);

b) za fizička lica koja su vlasnici porodične kuće: kopija plana katastarske parcele sa evidentiranim objektom – porodičnom kućom za koju se podnosi prijava, sa izvodom iz lista nepokretnosti i upisanom svojinom na objektu za koji se podnosi prijava (izvod ne stariji od 6 (šest) meseci);

3.       dokaz da je podnosilac prijave obezbedio potrebna sredstva za realizaciju projekta:

a) bankarski izvod sa računa stambene zajednice (ne stariji od 5 dana od dana podnošenja prijave po Javnom pozivu);

b) bankarski izvod sa računa fizičkog lica/fizičkih lica vlasnika porodične kuće (ne stariji od 5 dana od dana podnošenja prijave po Javnom pozivu);

4.       odluku organa upravljanja stambene zajednice ili vlasnika porodične kuće o učešću po Javnom pozivu:

          – odluka stambene zajednice (ili svih stambenih zajednica koje čine sastavni deo stambene zgrade) o učešću po Javnom pozivu;

          – izjava vlasnika, odnosno suvlasnika porodične kuće za učešće po Javnom pozivu, overena kod Javnog beležnika;

5.       dokaz da je stambena zajednica (sve stambene zajednice u jednoj stambenoj zgradi) donela Program održavanja zajedničkih delova zgrade za 2022. godinu, kojim je predvidela aktivnosti, odnosno radove na investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade za učešće u sufinansiranju po Javnom pozivu:

          – Program, odnosno programi održavanja zajedničkih delova zgrade za 2022.godinu, koji sadrži aktivnosti, odnosno radove na investicionom održavanju zajedničkih delova zgrade potpisan od strane ovlašćenog lica stambene zajednice/ stambenih zajednica za učešće u sufinansiranju po Javnom pozivu;

6.       dokaz o obezbeđenoj tehničkoj dokumentaciji:

–        tehnička dokumentacija Projekta investicionog održavanja, sačinjena u skladu sa posebnim propisima i overena od strane ovlašćenog lica sa odgovarajućom licencom (sa predmerom i predračunom radova, koji mora da sadrži podatak o ukupnoj vrednosti radova sa i bez obračunatog PDV-a), za svaku vrstu radova ponaosob;

7.       dokaz da je stambena zajednica pribavila odobrenje za izvođenje radova na investicionom održavanju (ili unapređenja energetskih svojstava zgrade), a koji su predviđeni Programom investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade za 2022. godinu:

         – rešenje – odobrenje za izvođenje radova investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada, izdato od strane Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, u skladu sa propisima koji regulišu izgradnju objekata;

8.       dokaz o datoj saglasnosti za izvođenje radova na zgradama koje su proglašene za kulturno dobro ili se nalaze u  zaštićenim kulturno – istorijskim celinama:

      – Akt Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo kojim je data saglasnost za izvođenje radova na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade.

    Uz prijavu se može podneti i sledeća dokumentacija:

1.       Dokaz o hitnosti radova – nalaz građevinskog inspektora ili ovlašćenog lica o potrebi otklanjanja neposredne opasnosti po život, zdravlje i bezbednost ljudi  (rešenje ili nalaz mora biti dato sa datumom pre dana raspisivanja Javnog poziva):

        – rešenje građevinskog inspektora kojim je naloženo izvođenje radova u cilju otklanjanja neposredne opasnosti po život, zdravlje i bezbednost ljudi (ukoliko je to rešenje doneto) ili        – nalaz ovlašćenog lica za obavljanje određene delatnosti o potrebi hitne intervencije;

2.       dokaz o ranije izvođenim radovima investicionog održavanja na zgradi:

       – (okončana situacija, računi, izveštaj nadzornog organa….);

   3.    dokaz o poboljšanju energetskih svojstava – energetske efikasnosti zgrade:

       – elaborat energetske efikasnosti zgrade urađen u skladu sa posebnim propisima i overen od strane ovlašćenog lica sa odgovarajućom licencom za izradu eleborata;

4.       druga dokumentacija koja može biti od uticaja na bodovanje, shodno kriterijumima koji su utvrđeni Odlukom o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva („Sl. list grada Kraljeva”, broj 37/21).

     Dokazi se dostavljaju u originalu ili overenoj fotokopiji.

Troškovi pribavljanja dokaza koji se dostavljaju po Javnom pozivu padaju na teret podnosioca Prijave.

VII    Odlukom o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva (“Sl. list grada Kraljeva”, broj 37/21), utvrđeni su sledeći Kriterijumi za rangiranje i izbor Projekata investicionog održavanja :

1. procena hitnosti intervencije:

a) hitna intervencija na fasadi,

b) potrebna intervencija na fasadi, ali nije hitna,

v) hitna intervencija na sanaciji krova,                                  

g) potrebna intervencija na sanaciji krova, ali nije hitna, 

d) hitna intervencija na uređajima, opremi i instalaciji i                        

đ) potrebna intervencija, na uređajima, opremi i instalaciji, ali nije hitna;  

   2. radovi na zameni upotrebljenih građevinskih materijala, koji su štetni po život i zdravlje ljudi;                            

3. stepen unapređenja energetskih svojstava zgrade:

a) energetski razred za postojeće zgrade,

b) energetski razred za postojeće zgrade, nakon izvođenja radova na energetskoj sanaciji poboljšan je za jedan razred;

4. namena zgrade:                                                 

a) zgrade koje uživaju neki vid zaštite, u smislu Zakona o kulturnim dobrima,                                                       

b) stambene i stambeno-poslovne zgrade u zoni zaštite i                         

v) ostale zgrade  u zoni zaštite;                                                                   

5. položaj zgrade:

a) zgrade u ekstra zoni,                                                                             

b) zgrada u 1. zoni,                                                                                     

v) zgrada u 2. zoni;                                                                                       

6. ranije intervencije na zgradi na kojima radovi investicionog održavanja:

a) nisu izvođeni ili su izvođeni pre 1992. godine,                                                                    

b) su izvođeni od 1992. do 2001. godine,                                                                                  

v) su izvođeni od 2001. do 2011. godine,                                        

g) su izvođeni od 2011. do 2016. godine,                                       

d) su izvođeni od 2016. do 2018. godine;                                      

7. starost zgrade/godina izgradnje zgrade:

a) starija od 60 godina,

b) od 40 do 60 godina,                                                                

v) od 20 do 40 godina,                                                                

g) od 10 do 20 godina i                                                                             

d) izgrađena u poslednjih 10 godina.

     U slučaju da dva ili više investicionih projekata budu vrednovana istim brojem bodova, prednost u dodeli sredstava ima projekat koji je dobio više bodova po osnovu hitnosti (prednost imaju radovi na hitnom održavanju fasade, zatim radovi na sanaciji krova i na kraju radovi na uređajima, opremi i instalaciji). U slučaju da investicioni projekti i po ovom vrednovanju imaju isti broj bodova prednost ima projekat kojim su predviđeni radovi na zameni upotrebljenih građevinskih materijala koji su štetni po život i zdravlje ljudi.

U slučaju da su Projekti dobili isti broj bodova po prethodnim kriterijumima, prednost ima Projekat za zgradu koja se nalazi u zoni po sledećem redosledu: ekstra zona, 1. zona i 2. zona.

U slučaju da se više zgrada nalazi i u istoj zoni prednost ima projekat za zgradu koja se nalazi locirana neposredno uz trg ili ulicu.

U slučaju da se više zgrada nalazi i u istoj zoni i da se nalaze neposredno uz trg ili ulicu, prednost ima projekat za zgradu koji je dobio više bodova po osnovu starosti, a u slučaju istog broja bodova i po osnovu starosti, prednost ima projekat koji je dobio više bodova po osnovu unapređenja energetskih svojstava zgrade (odnosno projekat kojim se više unapređuju energetska svojstva zgrade).

VIII   Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kraljeva. Prijave se podnose od 18. marta 2022.godine, do 18. aprila 2022.godine, do 12,00 časova.

IX      Sve prijave po Javnom pozivu sa pratećom dokumentacijom i dokazima o ispunjenosti uslova podnose se isključivo neposredno (lično), u zatvorenoj koverti, Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva – kancelarija broj 5, prizemlje zgrade Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića 1, Kraljevo.

Na poleđini koverte navesti ime i prezime/poslovno ime podnosioca prijave sa adresom i naznakom NE OTVARATI – Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje Projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada – ZA KOMISIJU, kao i podatak o broju vrste radova (jedna, dve ili više vrsta radova) za koju se podnosi Prijava, odnosno koji se boduju na način utvrđen stavom IV i VII (tačke 1, 2 i 3).

X       Postupak po Javnom pozivu sprovodi Komisija za sprovođenje postupka za dodelu sredstava za sufinansiranje radova Projekata investicionog održavanja (u daljem tekstu: Komisija).

XI      Komisija će izvršiti javno otvaranje prispelih prijava dana 20. aprila 2022.godine, u prostorijama Gradske uprave grada Kraljeva – Sala II, srednji ulaz –  I sprat zgrade Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1/ulaz 2, sa početkom u 11 časova. Javnom otvaranju prispelih prijava mogu prisustvovati samo ovlašćeni predstavnici podnosioca prijava.

XII    Neblagovremena prijava je prijava podneta nakon isteka roka za njeno podnošenje, a koji je propisan Javnim pozivom i ista će se, kao neotvorena, vratiti podnosiocu prijave.

          Nepotpuna prijava je prijava koja ne sadrži obaveznu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Neispravna prijava je prijava koja sadrži obaveznu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom, ali čija sadržina nije u skladu sa uslovima propisanim Javnim pozivom.

XIII   Komisija utvrđuje Predlog rang liste Projekata investicionog održavanja, koji se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kraljeva 15-tog (petnaestog) dana, od dana javnog otvaranja prispelih prijava, odnosno dana 05. maja 2022. godine.

XIV   Rok za podnošenje prigovora na Predlog rang liste Projekata investicionog održavanja  iznosi 8 dana, od dana objavljivanja Predloga rang liste na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kraljeva.

XV    Komisija u roku od 15 dana od dana krajnjeg roka za podnošenje prigovora na Predlog rang liste odlučuje o prigovorima, utvrđuje Konačnu rang listu i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kraljeva. Komisija Konačnu rang listu (sa obrazloženjem o razmotrenim prigovorima), dostavlja Gradskom veću grada Kraljeva, zajedno sa predlogom rešenja o dodeli sredstava za bespovratno sufinansiranje investicionih projekata.

XVI   Za Projekte investicionog održavanja, za koji od strane grada Kraljeva budu opredeljena sredstva za sufinansiranje, podnosilac prijave je u obavezi da sa gradom Kraljevo zaključi Ugovor o sufinansiranju, preko Javnog preduzeća „Gradsko stambeno“ Kraljevo.

XVII  Sredstva iz budžeta grada Kraljeva kojim se sufinansira izabrani Projekat investicionog održavanja uplaćuju se nakon završenih radova, odnosno u roku od 10 dana od dana dostavljanja okončane situacije i druge dokumentacije, propisane odredbama Odluke o obaveznom investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata na teritoriji grada Kraljeva (“Sl. list grada Kraljeva”, broj 37/21). Ukoliko vrednost radova po okončanoj situaciji bude manja od ugovorene vrednosti, grad Kraljevo zadržava pravo da sufinansira manji iznos od ugovorenog.

XVIII Podnosilac prijave kome su opredeljena sredstva po Javnom pozivu dužan je da radove predviđene Projektom investicionog održavanja završi najkasnije do 15. novembra 2022. godine, a zahtev za isplatu odobrenih sufinansirajućih sredstava iz budžeta grada Kraljeva podnese najkasnije do 30. novembra 2022. godine organizacionoj jedinici Gradske uprave nadležnoj za poslove finansija. 

XIX   Lica zadužena za davanje obaveštenja o Javnom pozivu su Zvonko Kovačević i Jasminka Jovanović, kontakt email urbanizam@kraljevo.org , broj telefona: 036 306 – 203.

XX    Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kraljeva www.kraljevo.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva, Ibarskim novostima i servisnim informacijama elektronskih medija na području grada Kraljeva.

Gradsko veće grada Kraljeva, Broj: 011-91/2022-I,Dana: 15. 03. 2022. godine /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *