ZEMLJIŠNO – ĐUBREVITE SMEŠE ZA GAJENJE RASADA

Zemljišno – đubrevite mešavine pružaju optimalne uslove za razvoj biljaka. Za pripremu
supstrata na gazdinstvu mogu se koristiti razne komponente:

 • oranično zemljište sa najplodnijih, čistih, nezakorovljenih njiva
 • ledinsko zemljište koje se dobija ljuštenjem prirodnih ili veštačkih travnih površina
 • pesak koji se mešavini dodaje radi postizanja poroznosti i propustljivosti zemljišta za
  vodu
 • treset koji u mešavini ima ulogu popopravljanja fizičkih osobina
 • kompost od biljnih otpadaka koji je posle tri godine spreman za upotrebu, a koristi se
  za popravku hemijskih i fizičkih osobina zemljišta
 • kompost iz toplih leja koji je dobijen kompostiranjem upotrebljivanog i iskorišćenog
  stajnjaka i hranljivog supstrata iz toplih leja i koji se može upotrebiti tek posle 3-4
  godine zbog mogućnosti prenošenja biljnih bolesti
 • zgoreli stajnjak je izvor biljnih hraniva, popravlja fizičke, hemijske i biološke osobine
  mešavine
 • mineralna NPK đubriva koriste se za popravljenje hranljive vrednosti zemljišta
  Obično se za proizvodnju rasada koristi mešavina 3 dela zemlje, 3 dela komposta iz leja i 1
  deo peska. Ukoliko nema odležanog komposta, onda se pravi mešavina 2 dela oranične
  zemlje, 3 dela zgorelog stajnjaka i 2 dela peska.
  Određena količina hranljivog supstrata sprema se na jesen, pokriva slamom i čuva pod
  krovom sve do upotrebe u proleće.

  Pre upotrebe potrebno je mešavinu dezinfikovati, a prosejavanjem izdojiti nepoželjne
  primese. Zatim se unosi u leju i grabuljicama raspoređuje po leji tako da debljina sloja bude
  ista po celoj leji, a površina hranljivog supstrata ravna.
  Debljina sloja zavisi od uzrasta rasada, pa tako za setvu potrebno je 10-15 cm, za presađivanje
  15-25 cm i za finalnu proizvodnju 30-35 cm.

Jovana Knežević, savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *