Zaštita zasada jabuke od krvave vaši (Eriosoma lanigerum)

Zasadi jabuka se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi početak mirovanja; fenofaza početak obezbojavanja lišća do fenofaze 50% listova obezbojeno (BBCH 92-95). U pojedinim zasadima jabuka registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum), uglavnom na pojedinačnim stablima u blizini korenovog vrata.

Krvava vaš se javlja uglavnom u zasadima jabuka i ima veliki veliki broj generacija tokom godine od 10-12. Vaši prezimljavaju u pukotinama kore stabla i grana, dok većina kolonija prezimi na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata i na distalnim žilama na dubini od 10-15 cm.

Reprodukcija novih kolonija nastaje rano u proleće već u martu i aprilu. U proleće su većim delom zastupljene beskrilne ženke koje rađaju mlade i stvaraju kolonije u pukotinama kore i na ranama grana stvorenim rezidbom. Vaši naseljavaju sva mesta na stablu pogotovo mesta zarastanja rana. Kolonije se vrlo lako uočavaju jer mnoštvo vaši sa belom vlaknastom tvorevinom stvara utisak kao da su pokrivene vatom. Krvava vaš je monofag i napada samo jabuku, ponekad krušku i glog.

Štete koju ova vaš nanosi nastaju zbog stvaranja rak rana na granama, stablu i korenu. Rak rane predstavljaju smetnju za protok sokova kroz biljne delove zbog čega voćka slabi. Kao posledica zabrane insekticida iz grupe organofosfata koji su se koristili u cilju suzbijanja pomenute štetočine došlo je do povećane brojnosti krvave vaši u pojedinim zasadima jabuka. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da u slučaju prisustva pomenute štetočine u zasadima jabuka mogu sprovesti tretiranje korenovog vrata i izdanaka registrovanim insekticidima ili rano u proleće ili u jesen. Na početku formiranja kolonija preporučuje se primena jednog od navedenih registrovanih insekticida kao što su:

  • Teppeki ili Afinito (flonikamid) u količini 0,14 kg/ha
  • Movento 100 SC ili Malaga (spirotetramat) u koncentraciji 0,15%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *