Zaštita pšenice

Ozima pšenica ulazi u osetljivu fazu cvetanja, a najavljene padavine mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj prouzrokovača fuzarioze klasa.

Usevi ozime pšenice se u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i vremena setve, nalaze od faze početak klasanja, vrh cveta se pojavljuje iz rukavca, vidljive prve cvetne plevice do faze početka cvetanja, vidljive prve polenove kesice (BBCH 51-61).

Za naš region najavljeno je nestabilno vreme sa mogućim padavinama početkom naredne sedmice, koje u fazama cvetanja pšenice mogu stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem fuzarioze klasa pšenice (Fusarium graminearum).

Proizvođačima se preporučuje da obiđu svoje useve u cilju utvrđivanja faze razvoja. Ukoliko se usevi nalaze u fazi cvetanja preporučuje se, pre padavina, sprovođenje hemijskog tretmana primenom nekog od navedenih fungicida:

• Zantara (a.m. tebukonazol+biksafen) 1-1,25 l/ha ili

• Elatus era (a.m. protiokonazol+benzovindiflupir) 0,5-1 l/ha ili

• Prosaro xpro (a.m. protiokonazol+biksafen) 1 l/ha ili

• Delaro 325 SC (a.m. protiokonazol+trifloksistrobin) 0,7-1 l/ha ili

• Custodia (a.m. tebukonazol+azoksistrobin) 0,8 l/ha ili

• Ascara xpro (a.m. biksafen+fluopiram+protiokonazol) 0,9-1,2 l/ha ili

• Revycare (a.m. mefentriflukonazol+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha ili neki drugi registrovani fungicid.

Vizuelnim pregledom useva, uočeno je prisustvo kolonija lisnih vaši (Aphididae), kao i imaga i larvi žitne pijavice (Lema melanopus), na pojedinačnim biljkama.

Proizvođačima se preporučuje obilazak useva i ukoliko se utvrdi prisustvo od 0,5 do 1 larve po biljci žitne pijavice, primena nekog od registrovanih insekticida:

• Polux, Konfuzija ili Decis 2,5 EC (a.m. deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili

• Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075 l/ha ili

• Plures (a.m. deltametrin) 500-650 ml/ha ili

• Cythrin 500 EC (a.m. cipermetrin) 0,06-0,12 l/ha ili

• Grom, Šakal (a.m. lambda- cihalotrin) 0,2-0,3 l/ha ili

• Karate zeon, Lamdex, Lambada (a.m. lambda-cihalotrin) 0,2 l/ha ili neki drugi registrovani insekticid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *