Priprema zemljišta za setvu useva

Ova godina neće biti laka za obradu i pripremu zemljišta za setvu pšenice. Sporadične padavine nisu doprinele većoj vlagi, što će prvenstveno usporiti i otežati oranje. Obradom zemljišta za setvu pšenice stvaramo,pre svega, uslove za kvalitetnu setvu i nicanje, ali i za odvijanje fizičkih, hemijskih i bioloških procesa u oraničnom sloju.Obradom omogućavamo razvoj korenovog sistema, bolje akumuliranje vode u zemljištu, bolju aeraciju zemljišta i sprečavamo pojavu i širenje korova, jaja i larvi štetočina i prouzrokovača biljnih bolesti.

Osnovna obrada će umnogome zavisiti od tipa zemljišta, preduseva, dubine obrade zemljišta pod predusevom, stanja zemljišta, ali i ekonomske opravdanosti.Na lakšim tipovima zemljišta dubina obrade treba biti do 25cm, a na težim 30-35cm.Ukoliko je obrada za predusev bila kvalitetna i duboka, za pšenicu je dovoljna obrada na dubini od 15 do 25cm, jer pšenica dobro reaguje na dejstvo predhodne duboke obrade.Ukoliko je predusev neka strnina ili usev koji se ubire do sredine leta, onda je odmah po skidanju useva potrebno obaviti zaoravanje biiljnih ostataka na dubinu od 10 do 15 cm i tom prilikom treba rasturiti pedesetak kilograma uree radi njihovog boljeg razlaganja.

Nikako paljenje strništa!

Na žalost i dalje je prisutna praksa paljenja strništa i pored velikih apela, zakonskih kazni i upozorenja ugrožavanja života i imovine u okruženju. Zaoravanjem biljni ostaci se uključuju u proces kruženja organske materije u zemljištu, stimulira se biološka aktivnost zemljišta i pozitivno utiče na strukturu i vodno-vazdušne i toplotne osobine zemljišta.

Oranje na punu dubinu treba obaviti ujesen

Ako je predusev kukuruz, a kukuruzovina se ne izvozi sa parcele, onda je potrebno usitniti biljne ostatke i orati na punu dubinu. Poorano zemljište ne treba ostavljati u otvorenim brazdama, kako bi se sačuvala vlaga u zemljištu.Preporuka je da se pre osnovnog oranja rasturi i zaore trećina azota i celokupna količina fosfora i kalijuma. Preostalu količinu azotnih đubriva primeniti u prihrani.
Predsetvenom pripremom zemljišta stvaramo sitan,rastresit površinski sloj koji obezbeđuje povoljne uslove za kvalitetnu setvu, klijanje i nicanje biljaka.U zavisnosti od stanja zemljišta i raspoložive mehanizacije može se obaviti tanjiračama, drljačama, setvospremačima ili valjcima. Ako je osnovna obrada obavljena kvalitetno, a sačuvana je optimalna vlažnost zemljišta, onda se predsetvena priprema zemljišta može obaviti drljačom ili setvospremačem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *