Preporuka za jabuku

U selima podno planine Jelice, zasadi jabuka su gotovo bez plodova kao posledica prolećnih mrazeva. Hemijska zaštita je znatno redukovana, a u većini zasada na listovima i plodovima uočavaju se simptomi primarnih infekcija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Sa novim padavinama doći če do sekundarnih infekcija jer se iz pega oslobađaju konidije ovog patogena i dovode do novih zaraza. Za sekundarne infekcije, potrebno je vreme vlaženja lista kraće nego za primarne i one mogu da traju sve do berbe.

Zasadi jabuka koji nisu pretrpeli oštećenja od mraza se nalaze u fazi drugo opadanje plodova (BBCH 74-75) prečnik ploda do 50 mm.

Proizvođačima se preporučuje da nastave sa fungicidnim tretmanom kombinacijom preventivnih i sistemičnih preparata:

Sercadis plus (a.m.fluksapiroksad+difenokonazol) 1,2 l/ha (MBT 2) ili

Embrelia 140 SC (a.m.izopirazam+difenokonazol) 0,1% (MBT 3).

+

Niveral, Kardinal, Venpan 500 SC, Zignal, Numa (a.m. fluazinam) 0,75 l/ha (MBT 3) ili

Shirma SC, Gatro; Nando 500 SC, Hillan (a.m. fluazinam) 0,6-1 l/ha (MBT 3) ili

Polyram DF (a.m.metiram) 0,2% ili

Merpan 80 WDG, Optimist, Captan 80 WG, Belagio, Metod WG, Agrokaptan 80 WG 0,2%, Capi (a.m. kaptan) 0,2% (MBT 3)

Pomenuta kombinacija imaće efekta i u suzbijanju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

U jabučnjacima je u toku piljenje larvi jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove jabuka, preporučuje se i primena nekog od insekticida:

Tonus ekstra, Kestrel, Šiman 200 SG, Šiman 200 SP, Zlatospilan, Mospilan 20 SG, Aceplan Wizzzaard (a.m. acetamiprid) 0,025%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *