Kupusov moljac (Plutella maculipennis)

Značajna stetočina biljaka iz familije Brassicaceae. U proizvodnji kupusa ekonomski gubici mogu da budu i do 100%. Široko rasprostranjena. Kupusov moljac u zavisnosti od podneblja razvija različit broj generacija.

U našim agroekološkim uslovima, utvrđeno je da ima 7-8 generacija godišnje. Donji prag razvoja mu je 7,4 O C, a gornji 39,0 O C. Leti u toku večeri. Period polaganja jaja traje desetak dana. Ženka može da položi do 200 jaja na naličije lista. Gusenice se  hrane između dva epidermisa. Već posle prvog presvlačenja one progrizaju jedan epidermis i izazivaju pojavu belih pega na listu. Pošto oštete spoljne listove gusenice prelaze u unutrašnjost glavice. Kada odrastu pretvaraju se u lutku. Prezimljavaju kao lutka i imago.

Za suzbijanje kupusovog moljca u Republici Srbiji su registrovani preparati na bazi cipermetrina,lambda-cihalotrina, esfenvalerata, tau-flavulinata i Bacillus thurigiensis subspec. kurstaki.

Redovni monitornig, uz poznavanje biologije insekta i utvrđen fenološki model razvojnih stadijuma insekta omogućava pravovremenu i efikasnu primenu pesticida.

Od nepesticidnih mera, redovne agrotehničke mere, prvenstveno duboko oranje, mogu smanjiti brojnost kupusovog moljca.

dipl.inž. Branko Galović PSSS Kraljevo

autor dipl.inž. Branko Galović PSSS Kraljevo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *