Stočarstvo Uncategorized Vesti

Šta je potrebno da bi mlekomat bio u funkciji zarade?

      Do sada u Republici Srbiji nije postojala registracija ove vrste uređaja, iz razloga nezainteresovanosti kupaca, nepovoljne epizotiološke i epidemiološke situacije u zemlji (tuberkuloza, bruceloza, gde je termička obrada mleka jedina mera smanjenja rizika od bolesti), neodgovarajućeg kvaliteta mleka, nedostatka zakonskog osnova, zahtevnih procedura samokontrole, kao i visoke cene takvog mleka.

     Međutim, ukoliko smatrate da bi postavljanje ovakve opreme imalo prednosti za unapređenje proizvodnje mleka na gazdinstvu čiji ste vlasnik, morate da ispunite sledeće stavke

I Objekat/oprema mora da ispunjava uslove

Pravilnika o uslovima higijene hrane (Sl. glasnik RS, br 73/10) koje se odnose na:

higijenske mere,

ispunjavanje mikrobioloških kriterijuma,

uslova u pogledu kontrole temperature hrane i održavanja hladnog lanca,

pripreme plana uzorkovanja,

pripreme procedura za opštu primena postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti,

dokumentacije koja se odnosi na datum muže, rok upotrebe sirovog mleka, evidencije postupaka čišćenja, dezinfekcije i verifikacije postupaka, kao i mere koje će se preduzete u slučaju pojave rizika zbog neusaglašenosti mleka.

prostori i automati za prodaju moraju da budu smešteni, konstruisani, izgrađeni i higijenski i tehnički održavani na način kojim se sprečava rizik od kontaminacije, a naročito rizik od kontaminacije koja potiče od životinja i štetočina.

površine koje dolaze u kontakt sa hranom moraju da budu glatke, perive i izrađene od netoksičnog materijala otpornog na koroziju, koji se lako čisti i dezinfikuje.

II Sirovo mleko koje se stavlja u promet mora da ispunjava uslove propisane članovima:

Pravilnika o veterinarsko sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i uslovima higijene hrane životinjskog porekla (“Službeni glasnik RS”, broj 25/2011, 27/2014) i to za:

Životinje od kojih se dobija sirovo mleko ne smeju da pokazuju:

bilo kakve simptome zaraznih bolesti prenosivih na ljude putem mleka;

da su dobrog opšteg zdravstvenog stanja, ne pokazuju znake bolesti koja bi mogla dovesti do kontaminacije mleka i koje ne boluju od bolesti kao što su infekcija polnih organa koja je praćena iscedkom, enteritis praćen prolivom i temperaturom ili prepoznatljiva upala vimena;

da nemaju ranu, odnosno ozledu na vimenu koja bi mogla da ima uticaj na mleko i kolostrum;

da im nisu davane nedozvoljene supstance ili proizvodi i koje nisu bile podvrgnute nedozvoljenom tretmanu, ili kod kojih su, ako su im davane dozvoljene supstance ili proizvodi, ispoštovan period karence za te supstance ili proizvode, a u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje monitoring određenih supstanci i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog porekla.

Uslovi za mužu i transport

Tokom prevoza sirovog mleka od farme do mlekomata, mora da se održava hladan lanac; prilikom prijema na odredište, temperatura mleka ne može da bude viša od + 100C, a temperatura čuvanja u mlekomatu mora da se održava do + 40C.

Muža, odnosno rukovanje sirovim mlekom može da se obavlja ako su obezbeđeni uslovi u pogledu higijene lica koje obavlja te poslove, tako što to lice treba da ima odgovarajuću čistu radnu i zaštitnu odeću i mora da održava visok stepen lične higijene, uključujući i pranje šaka i podlaktica. U blizini mesta muže mora da postoji odgovarajuća oprema za pranje ruku.

Uslovi za sirovo mleko

Mleko koje se kao sirovo prodaje krajnjem potrošaču, mora ispunjava uslove u pogledu broja somatskih ćelija i ukupnog broja mikroorganizama kao i mleko prve kategorije:

Ukupan broj bakterija na temperaturi 30C (po ml) 100 000 (*),

Broj somatskih ćelija (po ml) 400 000 (**);

Napomena: (*) promenljiva geometrijska sredina u toku dvomesečnog perioda, sa najmanje dva uzorka mesečno; (**) promenljiva geometrijska sredina u toku tromesečnog perioda, sa najmanje jednim uzorkom mesečno.

III Zakon o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS, br 41/09)

S obzirom da se bavite proizvodnjom i prometom mleka, kao hrane kao subjekat u poslovanju hranom, odgovorni za ispunjenje uslova za poslovanje hranom na osnovu Zakona o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS, br 41/09).

U članu 15. Zakona o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS, br. 41/2009), utvrđeno je da subjekat u poslovanju hranom, koji se bavi proizvodnjom, preradom i prometom hrane, mora da bude upisan u Centralni registar u kome se vode podaci o „odobrenim“ objektima (objekti za klanje životinja, rasecanje i preradu mesa, preradu mleka i ribe i dr, kao i određeni objekti za promet) i podaci o „registrovanim“ objektima, odnosno objektima koji se upisuju u Centralni registar, na osnovu prijave subjekta u poslovanju hranom, odnosno bez prethodnog utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje određene delatnosti), gde bi pripadao i „mlekomat“.

Nakon ispunjenja svih navedenih uslova, potrebno je da potvrdu o upisu u Centralni registar i pripremljenu dokumentaciju utvrđenu napred navedenim propisima, dostavite nadležnom inspektoru, koji će vršiti nadzor nad mestom prometa sirovog mleka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *