Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Prolećno plavo prskanje koštičavog voća

Upotreba fungicida na bazi bakra u poljoprivredi otpočela je još u 19. veku i još uvek se koriste sa nesmanjenom efikasnošću. Posebno dobre fungicidne i baktericidne efekte daju tretiranja koštičavih, ali i drugih voćnih vrsta u fenofazama mirovanja vegetacije i neposredno pred kretanje vegetacije.

Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazna mesta za infekcije patogenima Stigmina carpophilla – prouzrokovača šupljikavosti lista i Cytospora cincta – prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka pa je neophodno izvršiti njihovo prekrivanje depozitom bakarnih fungicida radi sprečavanja nastanka zaraze.

Takođe, ovi tretmani utiču i na smanjivanje infektivnog potencijala ekonomski najvažnijih patogena koštičavih voćnih vrsta koji prezimljavaju na granama i grančicama kao što su – Taphrina deformans koja je prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve, gljiva iz roda Monilinia spp. – prouzrokovača sušenja cvetova grana i grančica koštičavog voća kao i mrke truleži plodova, kao i rogača šljive – Taphrina pruni.

Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija Pseudomonas syringe pv. komplex, prouzrokovača rak rana i izumiranja grana koštičavog voća. Upotrebom bakarnih fungicida pred kretanje vegetacije i značajnim smanjivanjem infekcionog potencijala patogena relaksiramo i upotrebu fungicida tokom perioda vegetacije i znatno utičemo na ostvarivanje visoke biološke efikasnosti kasnije primenjenih fungicida i uopšte isplativosti proizvodnje.

Pored navedenih prouzrokovača bolesti, u voćnjacima prezimljavaju i mnoge štetočine. Tokom sezone suzbijanje štetočina poput crvene voćne grinje, biljnih vašiju, štitastih vašiju i slično, može biti otežano ukoliko dođe do njihovog prenamnoženja. Upravo je ovaj period vrlo povoljan da se izvrši suzbijanje ovih štetočina i da se u vegetaciju uđe sa značajno manjom brojnošću populacije štetnih organizama. Za ovu namenu koristi se mineralno ulje.

Za ovaj tretman tokom mirovanja vegetacije preporučujemo PLAVO ULJE.

PLAVO ULJE upravo predstavlja kombinaciju bakarnog oksihlorida i mineralnog ulja. Na ovaj način sa jednim preparatom suzbijamo najznačajnije prouzrokovače bolesti i štetočine u voćnjaku u istom tretmanu.

Tretmane treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8°C. Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena pa shodno tome i količina upotrebljenog rastvora treba da se kreće od 800 – 1.200 l/ha u zavisnosti od starosti i uzgojnog oblika zasada. Ukoliko nakon tretiranja, u periodu od 7 – 10 dana, nastupe duži kišoviti periodi sa obilnim padavinama, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Za bakar oksihlorid u preparatu PLAVO ULJE se može reći da je najpostojaniji izvor bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju pomenutih patogena. Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična izazivajući uginuće samog patogena. Bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona iz preparata.

PLAVO ULJE se koristi u koncentraciji 2 – 3 %, odnosno 200 – 300 ml na 10 l vode.

Iz palete fungicida na bazi bakar oksihlorida iz programa Galenika Fitofarmacije preporučujemo:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5 – 0,75%.

CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%

PLAVO ULJE u koncentraciji 2 – 3%

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Sponzorisani članak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *