Subvencije Tehnologije Vesti

Program podrške za unapređenje konkurentnosti

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste prihvatljivih investicija i troškova, uslovi i način ostvarivanja prava na bespovratna sredstva, lica koja ostvaruju pravo na bespovratna sredstva, kao i minimalni i maksimalni iznos bespovratnih sredstava po korisniku za sprovođenje Projekta za konkurentnu poljoprivredu.

Dva su osnovna programa za podsticaje:

  1. Program podrške za unapređenje konkurentnosti i jačanje veza unutar tržišnog lanca u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i diverzifikacije dohotka u ruralnim područjima.

– fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

– preduzetnik;

– privredno društvo;

– zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Pored opštih uslova, podnosioci treba da ispunjavaju i spercifične uslove koji su propisani Pravilnikom  u skladu sa obimom proizvodnje.

Kroz podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, finansiraće se investicije u proizvodnju mleka, mesa, pčelarstva, akvakulture, voća, povrća, cveća, grožđa, ostalih useva, tj. ratarskih kultura, te ulaganja u stare i umetničke zanate. Grantovi će se davati za izgradnju farmi, nabavku opreme za farme, nabavku i postavljanje plastenika, nabavku mašina i opreme za biljnu proizvodnju na otvorenom polju, nabavku i postavljanje sistema za navodnjavanje, protivrgadne zaštite itd.

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 20.000 evra u dinarskoj protivrednosti, a maksimalna 50.000 evra.

  • Program podrške za unapređenje konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje marketinga proizvoda domaće radinosti – Program podrške za agregatore.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

– preduzetnik;

– privredno društvo;

– zemljoradnička zadruga.

Pored opštih uslova propisanih Pravilnikom, podnosioci treba da ispunjavaju i spercifične uslove koji su propisani u skladu sa obimom proizvodnje i propisanim standardima u određenom sektoru.

Bespovratna sredstva za praradu će ostvarivati projekti koji uključuju investicije za unapređenje prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja i prerade ostalih useva; investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i marketinga mleka i mlečnih proizvoda, kao i proizvoda od mesa. Takođe, mogu da konkurišu i vinarije, za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti proizvodnje i marketinga vina, kao i pčelari za investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i dorade, pakovanja i marketinga pčelinjih proizvoda.

Ovde spadaju i investicije u unapređenje marketinga proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani.

Minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 25.000 evra u dinarskoj protivrednosti, a maksimalna 400.000 evra.

Prihvatljive vrste investicija, odnosno troškova date su u Specifikaciji prihvatljivih troškova, koja je data  u prilogo ovog Pravilnika. U prihvatljive troškove spadaju:

– pripremni troškovi;

– kapitalne investicije;

– investicije u ljudske resurse;

– investicije za stručno-tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava.

Bespovratna sredstva utvrđuju se u procentualnom iznosu od 50% od vrednosti prihvatljivih troškova, uključujući i pripadajuće poreze i doprinose za predmetnu investiciju, a predviđenih poslovnim planom. Preostali iznos od 50% od ukupne vrednosti prihvatljivih troškova predviđenih poslovnim planom obezbeđuje se na sledeći način:

– 10% kao sopstveno učešće korisnika i

– 40% kao kredit poslovnih banaka, sa kojima ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede ima potpisan Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, a koji će biti postavljen na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave, prilikom objavljivanja svakog Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava.

Postupak za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava pokreće se podnošenjem Prijave za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Javnog poziva za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava. Javni poziv raspisuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja.

Uprava vrši administrativnu obradu pristiglih prijava i u skladu sa  propisanim elementima vrši postupak bodovanja i rangiranja urednih prijava, nakon čega objavljuje rang listu na svojoj zvaničnoj internet sdtranici.  se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja.

Direktor Uprave Rešenjem odobrava pravo na korišćenje bespovratnih sredstava podnosiocu Prijave na osnovu rang liste, a do visine raspoloživih sredstava utvrđenih Javnim pozivom.

Lice kome je odobreno pravo na korišćenje bespovratnih sredstava podnosi zahtev za odobravanje Projekta koji uključuje i poslovni plan, na način propisan Pravilnikom i na obrascima koje čine njegov sasatavni deo.

Podnosilac zahteva je dužan da poslovni plan sa prilozima dostavi i poslovnoj banci, na osnovu kojeg poslovna banka, odabrana od strane podnosioca Zahteva, izdaje pismo o namerama kojim izražava spremnost da podnosiocu zahteva odobri kredit koji obezbeđuje 40% vrednosti prihvatljivih troškova definisanih poslovnim planom.

Korisnik ne sme da započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova.

Korisnik bespovratnih sredstava može početi sa investicijama i aktivnostima, predviđenim Projektom, nakon potpisivanja Ugovora i nakon što sredstva u punom iznosu od vrednosti prihvatljivih troškova budu uplaćena na namenski račun kod poslovne banke sa kojom korisnik bespovratnih sredstava ima potpisan ugovor o korišćenju kredita.

Korisnik bespovratnih sredstava podnosi jedan ili više zahteva za isplatu bespovratnih sredstava u skladu sa dinamikom predviđenom u Ugovoru.

U zavisnosti od projekta, Ugovorom može biti predviđena jedna ili više faznih isplata tokom sprovođenja Projekta.

Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije (Serbia Competitive Agriculture Project) realizuje Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Svetskom bankom. Trajanje projekta 2020-2024. godine. 

Projekat je koncipiran u tri komponente. Prva komponenta je fokusirana na unapređenju produktivnosti i pospešivanju preduzetničkog duha na porodičnim gazdinstvima, kooperacijama, zadrugama, udruženjima i mikro, malim i srednjim preduzećima kroz finansijsku podršku i razvoj kapaciteta savetodavnih službi, biznis i finansijskog planiranja i poslednje ne i najmanje bitno pristup tržištu čime bi se sektor razvijao i rastao. Druga komponenta namenjena je unapređenju kapaciteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uspostavljanjem informacionog sistema (eAgrar) koji će suštinski promeniti način funkcionisanja u pogledu digitalizacije usluga namenjenih poljoprivrednicima, a samim tim i smanjenje lista čekanja, „redova i gužvi“ i administrativnih operacija. Treća komponenta je usmerena na uspostavljanje menadžment tima koji će biti zadužen za implementaciju samog projekta. U strukturnom prikazu, projekat se sastoji od komponenti, podkomponenti i aktivnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *