Subvencije Tehnologije Vesti

Izašao je Pravilnik o subvencionisanim kreditima Ministarstva poljoprivrede u saradnji sa Bankama

Član 1
Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na kreditnu podršku.

Član 2
Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenjukredita, i to za:
1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom osimkvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina;
2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
4) nabavku hrane za životinje;
5) investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
6) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do petgodina i premiju osiguranja ovih životinja propisanu ovim pravilnikom.
Olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tač. 1)-4) ovog člana ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamatena kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećavaza 3,5 procentna poena i umanjuje za tri procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj dana ugodini) za kreditnu podršku sa rokom otplate do tri godine.
Olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tačka 5) ovog člana ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamatena kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećavaza četiri procentna poena i umanjuje za tri procentna poena (obračunata konformnom metodom na stvarni broj danau godini).
Izuzetno od stava 2. ovog člana, za fizičko lice – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kojeje upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralnirazvoj (u daljem tekstu: Registar) sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredipropisanim pravilnikom kojim se uređuje određivanje područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (u daljemtekstu: područje sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi), odnosno koje je navršilo najviše 40 godina života utekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnojstopi Narodne banke Srbije uvećava za 3,5 procentna poena i umanjuje za jedan procentni poen (obračunatakonformnom metodom na stvarni broj dana u godini).

Olakšani pristup korišćenju kredita iz stava 1. tačka 6) ovog člana ostvaruje se kroz subvencionisanje dela kamatena kredit, i to tako da se kamatna stopa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije uvećavaza četiri procentna poena i umanjuje za jedan procentni poen (obračunata konformnom metodom na stvarni brojdana u godini).

Član 3

Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom ostvaruju:
1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) preduzetnik;
3) pravno lice, i to:
(1) zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci iličlanovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
(2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.
Lice iz stava 1. ovog člana ostvaruje pravo na korišćenje kreditne podrške ako:
1) je upisano u Registar i nalazi se u aktivnom statusu;
2) ispunjava posebne uslove u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 4

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se i pod sledećim posebnim uslovima:
1) da je rok otplate kredita najviše tri godine za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku: teladi ijunadi za tov telesne mase do 300 kg, kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu, jagnjadi za tov telesnemase do 20 kg, jaradi za tov telesne mase do 15 kg, kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu, prasadi za tov telesnemase do 25 kg, kvalitetnih roditeljskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke), jednodnevnih pilića za tov,rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica i riblje mlađi za tov; kao i zakredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 2)-4) ovog pravilnika;
2) da je rok otplate kredita najviše od tri do pet godina za kredite odobrene za razvoj stočarstva koji obuhvatanabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina, kao i za kredite odobreneza namenu iz člana 2. stav 1. tačka 5) ovog pravilnika;
3) da se kredit odobrava i isplaćuje u dinarima;
4) da za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 1)-4) ovog pravilnika kamatna stopa na godišnjemnivou nije veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za 3,5 procentna poena (obračunatakonformnom metodom na stvarni broj dana u godini);
5) da za kredite odobrene za namenu iz člana 2. stav 1. tač. 5) i 6) ovog pravilnika kamatna stopa na godišnjemnivou nije veća od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije uvećane za četiri procentna poena (obračunatakonformnom metodom na stvarni broj dana u godini);
6) da je za lice iz člana 3. ovog pravilnika fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 3% na godišnjem nivou uperiodu otplate kredita, osim za fizičko lice – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje jeupisano u Registar sa prebivalištem koje je na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, odnosno koje jenavršilo najviše 40 godina života u tekućoj godini, odnosno koje je ženskog pola, kao i za kredite odobrene zarazvoj stočarstva koji obuhvata nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do petgodina iz člana 2. stav 1. tačka 6) ovog pravilnika, za koje je fiksna kamatna stopa na neotplaćeni deo kredita 1%na godišnjem nivou u periodu otplate kredita;
7) da se krediti čiji je rok otplate do tri godine vraćaju u mesečnim, tromesečnim, šestomesečnim i godišnjimanuitetima, a za kredite čiji je rok otplate od tri do pet godina da se vraćaju u šestomesečnim anuitetima;

8) da za kredit čiji je rok otplate od jedne do tri godine može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do jednegodine koji se uključuje u rok otplate kredita, kao i da za kredit za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnihpriplodnih krava starosti do pet godina može da se odobri odloženi rok vraćanja glavnice do dve godine, koji seuključuje u rok otplate kredita;
9) da može da se odobri prevremena otplata kredita, bez prava na naknadu troškova prevremene otplate kredita;
10) da se kao sredstvo obezbeđenja ne koristi novčani depozit;
11) da se, u slučaju kada se kreditna podrška koristi nenamenski, kredit smatra dospelim, i to celokupna glavnica,pripadajuća redovna kamata i zatezna kamata i ceo iznos subvencionisanog dela kamate sa obračunatomzakonskom zateznom kamatom i pada na teret lica iz člana 3. ovog pravilnika;
12) da pun iznos premije osiguranja za prve tri godine otplate kredita pada na teret lica iz člana 3. ovog pravilnika,ako se pravo na kreditnu podršku koristi za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starostido pet godina, a lice nema važeću polisu osiguranja, kao i da pun iznos premije osiguranja pada na teret lica izčlana 3. ovog pravilnika ako nema važeću polisu osiguranja do otplate kredita, odnosno dok su životinje u njegovomvlasništvu, ako se pravo na kreditnu podršku koristi za nabavku drugih životinja;
13) da je dobavljač predmeta kredita pravno lice ili preduzetnik koji obavlja trgovinu, osim ako je predmet kreditanabavka životinja kada dobavljač može biti i poljoprivrednik koji je registrovan u skladu sa propisom kojim seuređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i koji u pogledu poljoprivrednih proizvoda koji su predmet registracije i predmetkredita ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina, kao i osim kada je predmet kreditanabavka polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela kada dobavljač može biti bilo kojelice.
Član 5
Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva i preduzetnik može da ostvari pravo nakreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara.
Pravno lice može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000dinara.
Član 6
Pravo na kreditnu podršku za razvoj stočarstva ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku:
1) kvalitetnih priplodnih junica;
2) kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina;
3) teladi i junadi za tov telesne mase do 300 kg;
4) kvalitetnih priplodnih grla u ovčarstvu i kozarstvu;
5) jagnjadi za tov telesne mase do 20 kg;
6) jaradi za tov telesne mase do 15 kg;
7) kvalitetnih priplodnih grla u svinjarstvu;
8) prasadi za tov telesne mase do 25 kg;
9) kvalitetnih roditeljskih jata živine (kokoške, ćurke, guske, patke, biserke);
10) jednodnevnih pilića za tov;
11) rojeva pčela standardno formiranih na pet ramova i pčelinje matice sa ili bez košnica;
12) riblje mlađi za tov.

Životinje iz stava 1. ovog člana ne mogu da se otuđe za vreme otplate kredita, osim grla namenjenih tovu koja moguda se otuđe pre otplate kredita, uz prethodnu saglasnost banke.
Član 7
Pravo na kreditnu podršku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva ostvaruje se akose odobreni iznos kredita koristi za nabavku:
1) semena i sadnog materijala za ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, povrtarstvo i cvećarstvo;
2) svih vrsta đubriva;
3) svih vrsta sredstava za zaštitu bilja.

Član 8

Pravo na kreditnu podršku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu ostvaruje se ako seodobreni iznos kredita koristi za nabavku nove:
1) mehanizacije i opreme za proizvodnju žitarica, industrijskog, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, i to za:
(1) traktore i traktorske kabine,
(2) mehanizaciju za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta,
(3) mehanizaciju za setvu ratarskih kultura,
(4) mehanizaciju za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova,
(5) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje uljanih kultura, gajenog lekovitog, začinskog iaromatičnog bilja, gajenih vrsta gljiva,
(6) opremu za čuvanje, preradu, odnosno pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja sakupljenog izprirode,
(7) traktorske prikolice,
(8) kombajne i adaptere za kombajne,
(9) berače za kukuruz;
2) mehanizacije i opreme za proizvodnju voća, povrća, ukrasnog bilja, odnosno cveća, i to:
(1) specijalizovanih traktora za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju,
(2) mehanizacije za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća,
(3) mehanizacije i opreme za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće,
(4) opreme i materijala za gajenje voća, povrća i cveća u zaštićenom prostoru pokrivenog plastičnimmaterijalima,
(5) mehanizacije za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilja,
(6) opreme za pranje, kalibriranje, klasiranje, poliranje i pakovanje voća, povrća i cveća, kao i boks paletaza skladištenje voća i povrća u hladnjačama i rashladnih uređaja za hladnjače,
(7) mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća,
(8) opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (semena, lukovica, sadnica),
(9) mulčera,
(10) heksagona sa priključcima (mulčer sa priključcima),
(11) mašina za zelenu berbu,
(12) ulagača za đubrivo,
(13) mehaničkih sredstava za zaštitu bilja;
3) opreme za sušare za žitarice, uljarice, povrće, voće i lekovito bilje;
4) mehanizacije i opreme za navodnjavanje;
5) mehanizacije i opreme za stočarsku proizvodnju, i to:
(1) mehanizacije za pripremu kabaste stočne hrane,
(2) opreme za mužu, hlađenje i čuvanje mleka,
(3) opreme za sisteme za automatsko napajanje i ishranu životinja,
(4) mehanizacije i opreme za manipulaciju stajnjakom i osokom,
(5) opreme za ventilaciju objekata za gajenje životinja,
(6) opreme za gajenje i termoregulaciju svinjarskih i živinarskih farmi,
(7) specijalizovane opreme za živinarske farme za proizvodnju konzumnih i priplodnih jaja,
(8) opreme za pčelarstvo,
(9) prikolice atestirane za prevoz košnica pčela,
(10) atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;

6) opreme za silose (ćelije silosa, horizontalni i vertikalni transporteri, prečišćivači);
7) opreme za kontrolu žitarica i uljarica prilikom prometa;
8) opreme, odnosno mernih kontrolnih instrumenata na liniji klanja;
9) opreme – solarni paneli za opremanje poljoprivrednih gazdinstava.

Pravno lice i preduzetnik ostvaruju pravo na kredit za nabavku nove opreme za proizvodnju rakije i vina ako suupisani u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, odnosno u Vinarski registar.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice iz člana 3. ovog pravilnika ostvaruje pravo na kreditnu podršku namenjenu zainvesticiona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila zaprevoz ugrađenih košnica pčela ako je njegova pojedinačna vrednosti do 600.000 dinara.
Član 9
Pravo na kreditnu podršku za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnojpoljoprivrednoj proizvodnji ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi za nabavku nove mehanizacije iopreme, i to:
1) traktora i traktorske kabine;
2) traktorske prikolice;
3) kombajna i adaptera za kombajne;
4) specijalizovani traktor za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju;

5) berač kukuruza;
6) mehanizacija za osnovnu i predsetvenu obradu zemljišta;
7) mehanizacija za setvu ratarskih kultura;
8) mehanizacija za zaštitu ratarskih kultura od bolesti, štetočina i korova;
9) mehanizacija za setvu i sadnju povrtarskog bilja i cveća;
10) mehanizacija i oprema za zaštitu voća, povrća i cveća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće;
11) mehanizacija za berbu voća, povrća i oblikovanog ukrasnog bilja.
Pravo na kreditnu podršku iz stava 1. ovog člana ostvaruje se pod uslovom da nije odobren kredit za nabavku istemehanizacije i opreme iz člana 8. stav 1. tačka 1) podtač. (1), (2), (3), (4), (7), (8) i (9), kao i tačke 2) podtač. (1),(2), (3) i (5) ovog pravilnika.
Član 10
Pravo na kreditnu podršku za nabavku hrane za životinje ostvaruje se ako se odobreni iznos kredita koristi zanabavku hrane za životinje koja ispunjava uslove u pogledu kvaliteta, u skladu sa posebnim propisom kojim seuređuje kvalitet hrane za životinje, i to za:
1) hraniva (izuzev zrnastih hraniva);
2) premikse;
3) smeše.

Član 11

Pravo na kreditnu podršku ostvaruje se podnošenjem pismenog zahteva za odobrenje kreditne podrške (u daljemtekstu: zahtev za odobrenje) banci koja je sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu:Ministarstvo) zaključila ugovor.
Zahtev za odobrenje podnosi se banci iz stava 1. ovog člana do 1. novembra tekuće godine.

Član 12

Uz zahtev za odobrenje kredita za razvoj stočarstva za nabavku životinja iz člana 6. ovog pravilnika, pre puštanjakredita u tečaj, podnosi se predračun za nabavku životinja, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnompolitikom banke.
Ako je dobavljač predmeta kredita fizičko lice, uz zahtev za odobrenje za nabavku životinja iz člana 6. stav 1. tač.3)-11) ovog pravilnika, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predugovor o kupoprodaji navedenih životinja,odnosno izjava podnosioca zahteva data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da će sredstvaiskoristiti za namene navedene u zahtevu, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Posle puštanja kredita u tečaj, za nabavku životinja iz člana 6. ovog pravilnika, banci se dostavlja sledećadokumentacija:
1) kopija uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne životinje (pedigre) za kvalitetna priplodnagrla, a za uvozna grla kopija originalnog pedigrea iz zemlje izvoznika;
2) kopija odgovarajućeg dokumenta o poreklu uveženog jata živine izdatog od nadležnog organa zemlje izvoznice,a original potvrde na uvid;
3) kopija potvrde o kontroli jata živine u odgoju izdate od strane ovlašćene ustanove za selekciju i reprodukcijuživotinja, a original potvrde na uvid;

4) kopija pasoša za goveda kojim se utvrđuje da je izvršeno obeležavanje i registracija goveda, odnosno njihovopraćenje kretanja (original pasoša za goveda na uvid, a za uvozna grla kopija originalnog pasoša iz zemljeizvoznice) i dokaz da su goveda evidentirana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja, odnosno kopijaodgovarajuće potvrde o izvršenom obeležavanju i registraciji svinja, ovaca i koza, odnosno kopija odgovarajućepotvrde o izvršenoj vakcinaciji živine protiv Atipične kuge živine – Njukastl bolesti, izdata u skladu sa zakonom kojimse uređuje veterinarstvo i propisima donetim za njegovo sprovođenje;
5) kopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo i propisimadonetim za njegovo sprovođenje;
6) kopija računa za nabavljeni predmet kredita i original računa na uvid, a ako je dobavljač životinja iz člana 6. stav1. tač. 3)-11) ovog pravilnika fizičko lice, može se dostaviti samo kopija ugovora o kupoprodaji za nabavljenipredmet kredita i original kupoprodajnog ugovora na uvid;
7) vinkulirana polisa osiguranja u korist banke za životinje iz člana 6. tač. 1)-8) ovog pravilnika koje su osigurane odrizika uginuća od bolesti ili nesrećnog slučaja, rizika prinudnog klanja zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, kadaživotinji preti neposredna opasnost da ugine i klanje se vrši radi iskorišćenja, odnosno smanjenja štete (prinudnoklanje iz nužde), rizika prinudnog klanja ili ubijanja kada zbog bolesti ili nesrećnog slučaja životinji ne pretineposredna opasnost da ugine, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanjelečenjem izmeni, pa je dalje držanje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prinudno klanje iz ekonomskihrazloga, koje se može odobriti samo kod onih hroničnih oboljenja koja su imala svoj početak i bila lečena nakonpočetka obaveze osiguravača) i ako visina godišnjih premijskih stopa nije veća od visine utvrđene u Prilogu – Visinagodišnjih premijskih stopa koje subvencioniše Ministarstvo u punom iznosu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čininjegov sastavni deo;
8) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Ako je dobavljač pravno lice, odnosno preduzetnik koji obavlja trgovinu, dokumentacija iz stava 3. ovog člana,dostavlja se banci najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, a ako je dobavljačpoljoprivrednik koji ima status trgovca u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina, dokumentacija iz stava 3.ovog člana, dostavlja se banci u roku od 60 dana od dana puštanja kredita u tečaj.
Polisa osiguranja iz stava 3. tačka 7) ovog člana zaključuje se sa društvom za osiguranje koje je sa Ministarstvomzaključilo ugovor.
Član 13
Uz zahtev za odobrenje za nabavku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva iz člana7. ovog pravilnika, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se sledeća dokumentacija:
1) predračun za nabavku predmeta kredita;
2) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku za razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva izčlana 7. ovog pravilnika, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavljakopija računa za nabavljeni predmet kredita, a original računa na uvid, kao i druga dokumentacija u skladu saposlovnom politikom banke.
Član 14
Uz zahtev za odobrenje za nabavku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu iz člana 8.ovog pravilnika i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnojpoljoprivrednoj proizvodnji iz člana 9. ovog pravilnika, pre puštanja kredita u tečaj, podnosi se predračun zanabavku te mehanizacije i opreme, osim za nabavku atestiranog polovnog teretnog vozila za prevoz ugrađenihkošnica pčela kada se podnosi predugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko tekućeg računa,kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku za investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu iz člana8. ovog pravilnika i za investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnojpoljoprivrednoj proizvodnji iz člana 9. ovog pravilnika, a najkasnije 30 dana od dana isporuke predmeta kredita,banci se dostavlja sledeća dokumentacija:

1) kopija računa za nabavljenu opremu i mehanizaciju, a original računa na uvid;
2) kopija otpremnice kojom se dokazuje nabavka mehanizacije i opreme, za koju je po važećim propisima utvrđenaobaveza izdavanja otpremnice, a original otpremnice na uvid;
3) kopija garantnog lista za izvršenu nabavku mehanizacije i opreme za koju je po važećim propisima utvrđenaobaveza izdavanja garantnog lista;
4) overen ugovor o kupoprodaji koji sadrži način plaćanja isključivo preko računa za nabavku polovnog atestiranogteretnog vozila za prevoz ugrađenih košnica pčela;
5) izvod iz Registra proizvođača jakih alkoholnih pića, odnosno Vinarskog registra, za nabavku opreme iz člana 8.stav 2. ovog pravilnika;
6) druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, za nabavku polovnog atestiranog teretnog vozila za prevoz ugrađenih košnicapčela banci se dostavlja kopija atesta u roku od 60 dana od dana isporuke predmeta kredita.
Član 15
Uz zahtev za odobrenje za nabavku hrane za životinje iz člana 10. ovog pravilnika, pre puštanja kredita u tečaj,banci se podnosi predračun za nabavku hrane za životinje.
Posle puštanja kredita u tečaj za nabavku hrane za životinje iz člana 10. ovog pravilnika, najkasnije u roku od 30dana od dana isporuke predmeta kredita, banci se dostavlja kopija računa za nabavljeni predmet kredita, a originalračuna na uvid, kao i druga dokumentacija u skladu sa poslovnom politikom banke.
Član 15a
Posle puštanja kredita u tečaj, banka podnosi Ministarstvu zahtev za subvenciju kamate, u skladu sa ugovorom izčlana 11. ovog pravilnika.
Ministarstvo banci iz stava 1. ovog člana uplaćuje sredstva na ime subvencionisanog dela kamate u skladu sa ovimpravilnikom, u jednokratnom iznosu, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za subvenciju kamate.
Član 16
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava nakreditnu podršku (“Službeni glasnik RS”, br. 30/14, 87/14 i 25/16).
Član 17
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *