Uncategorized Vesti

Važno obaveštenje-boračka legitimacija

O B A V E Š T E Nj E Odeljenje za društvene delatnosti – Odsek poslova boračko-invalidske zaštite poziva lica kojima je pravnosnažnim rešenjem ovog organa priznat status borca da preuzmu svoju boračku legitimaciju.Pravo na legitimaciju ima: borac; ratni vojni invalid; korisnik prava boračko-invalidske zaštite (mirnodopski vojni invalid; civilni invalid rata; roditelj, supružnik i […]