Tehnologije Voćarstvo Zaštita bilja

Prolećno plavo prskanje koštičavog voća

Upotreba fungicida na bazi bakra u poljoprivredi otpočela je još u 19. veku i još uvek se koriste sa nesmanjenom efikasnošću. Posebno dobre fungicidne i baktericidne efekte daju tretiranja koštičavih, ali i drugih voćnih vrsta u fenofazama mirovanja vegetacije i neposredno pred kretanje vegetacije. Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazna mesta za infekcije patogenima Stigmina carpophilla […]